Łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach na koniec 2015 roku przekroczyła 26,8 MWp, z czego blisko 90% (24 MWp) zostało zainstalowane w roku 2015.

 
Najbardziej imponująca jest nie sama moc, lecz dynamika wzrostu sięgająca niemal 850% rok do roku. U podstaw szybkiego wzrostu przyłączanych mikroinstalacji w Polsce należy upatrywać trzy czynniki. Pierwszym z nich jest duże zainteresowanie gmin w pozyskiwaniu środków UE na rozwój energetyki prosumenckiej. Drugim jest uruchomienie finansowania z programu prosument NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Trzeci związany jest z panującym optymizmem wynikającym z uchwaleniem ustawy o OZE i zapisanymi w niej stawkami gwarantowanymi dla instalacji do 10 kW oraz net-meteringiem. 
 
 
Niejasności wokół systemu wsparcia skutkują także sporą liczbą mikroinstalacji wykonanych lecz nieprzyłączonych do sieci, których właściciele oczekują na unormowanie kwestii systemu wsparcia dla mikroinstalacji.
 
"Niewielki nominalnie polski rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych bardzo dynamicznie rozwijał się w ostatnich dwóch latach głównie za przyczyną środków z funduszy unijnych. Bardzo niebezpieczny w kontekście rozwoju mikroinstalacji jest projekt nowelizacji ustawy w której instalacje współfinansowane z dotacji  będą mogły odebrać zaledwie 35% energii wprowadzonej do sieci. Należy dodać, że mikroinstalacja przyłączona do sieci zgodnie z danymi URE około 90% energii wyprodukowanej wprowadza a następnie pobiera z sieci. Zastosowanie takiego wskaźnika znacząco ogranicza ekonomikę rynku mikroinstalacji także tych finansowanych z dotacji."  – komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF POLSKA PV
 
Dalszy rozwój mikroinstalacji w Polsce w latach 2016 – 2020 może być napędzany czterema czynnikami. Dwa pierwsze to systemowe wsparcie w postaci taryf gwarantowanych (już wiemy, że ich nie przewiduje ich projekt nowelizacji ustawy o OZE) oraz możliwość preferencyjnego rozliczenia w bilansach półrocznych. Z uwagi na ciągłe prace nad finalnym kształtem systemu wsparcia dla mikroinstalacji jego wpływ na rynek jest trudny do precyzyjnego oszacowania, co przekłada się na duże rozbieżności w zainstalowanych mocach między modelem pesymistycznym i optymistycznym. Dodatkowo, niezależnie od zapisów Ustawy o OZE, istotny wpływ na rozwój mikroinstalacji szczególnie o mocy do 10 kWp będzie miał program prosument.
 
 
Kluczowe znaczenie w rozwoju mikroinstalacji PV w latach 2017 – 2020 będzie miała realizacja samorządowych projektów finansowanych w ramach RPO. Już na tą chwilę wiele JST przygotowuje wnioski o dotacje oraz projekty mikroinstalacji zazwyczaj o mocy do 5 kWp dla mieszkańców gmin i powiatów.
 
Opracowanie: GLOBEnergia/SBF POLSKA PV