Musisz być podatnikiem podatku rolnego

Osoba decydująca się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej w związku z instalacją fotowoltaiczną musi pamiętać, że trzeba być przede wszystkim podatnikiem podatku rolnego. Jest nim osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna, ale nie posiadająca osobowości prawnej. Płatnik, który jest właścicielem lub samoistnym posiadaczem gruntów czy użytkownikiem wieczystym gruntów, może starać się o ulgę inwestycyjną. Może o nią ubiegać się także posiadacz gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej, ale musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, posiadanie gruntu musi wynikać z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego. Po drugie, z ulgi mogą skorzystać także posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Ulgę podatkową dla rolnika przewiduje ustawa

Możliwość skorzystania z ulgi przewiduje art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którym płatnikowi podatku rolnego, który zainwestował w urządzenie służące ochronie środowiska lub pozyskiwaniu energii z OZE, przysługuje ulga inwestycyjna. Dotyczy ona wydatków poniesionych w dwóch przypadkach. Po pierwsze, związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Po drugie, kosztów powstałych w wyniku zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę lub urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca lub spadku wód).

Ulga inwestycyjna obejmuje 25 proc. poniesionych kosztów

Często padają pytania, jak duża jest ulga inwestycyjna i czy się opłaca. Otóż ustawa o podatku rolnym wyjaśnia, iż ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Wysokość ulgi wynosi 25 proc. udokumentowanych rachunkami i fakturami nakładów inwestycyjnych poniesionych np. na farmę fotowoltaiczną. Koszty inwestycji można odliczać aż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna nie jest przyznawana z urzędu dla rolnika, który zainwestował w OZE na cele gospodarstwa rolnego. Należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta.

Uwaga! Podatnik może stracić prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń (np. farmy fotowoltaicznej) od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż przewidziane w ustawie. Należy także pamiętać, że zakup instalacji nie może być finansowany lub współfinansowany ze środków publicznych w postaci preferencyjnych kredytów, pożyczek, czy dotacji z UE.

W jaki sposób działa ulga inwestycyjna?

Nasza redakcja przedstawia orientacyjne wyliczenia dotyczące zastosowania w praktyce ulgi inwestycyjnej. W analizowanym przykładzie rolnik zainwestował w instalację fotowoltaiczną, która ma pokryć zapotrzebowanie na energię średniej wielkości gospodarstwa rolnego. Wartości inwestycji wyniosła 60 tys. W tym przypadku może ubiegać się o ulgę inwestycyjną, która pod odliczeniu 25 proc. kosztów brutto, wynosi 15 tys. zł.

W jaki sposób naliczana jest ulga od płaconego podatku rolnego? Załóżmy, że roczny podatek rolny płacony przez rolnika wynosi 1000 zł. W analizowanym przypadku rolnik będzie mógł przez 15 lat (15 x 1000 zł) odliczać sobie ulgę, czyli nie będzie musiał płacić podatku rolnego. Warto zauważyć, że jeśli płacony podatek byłby o wiele mniejszy, czyli np. w wysokości 500 zł, to rolnik nie mógłby skorzystać z pełnego z odliczenia (500 x 30 lat – 15 tys. zł), gdyż – tak jak wcześniej wskazaliśmy –  koszty inwestycji można odliczać tylko maksymalnie przez 15 lat. Co to oznacza? Im więcej rolnik płaci podatku rolnego, tym większe prawdopodobieństwo, że skorzysta w całości z ulgi inwestycyjnej.

Warto także pamiętać, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji, a niewykorzystana kwota ulgi inwestycyjnej przechodzi na następców podatnika.

Źródło: Sejm/Infor.pl

Redakcja GLOBEnergia