Rozliczanie godzinowe jednak nieobowiązkowe? Zmiany w ustawie OZE

8 kwietnia, na stronie planowanych prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt zmian w ustawie OZE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Rada Ministrów ma przyjąć projekt w drugim kwartale 2024. 
  • Propozycje zmian obejmują system net-billing. Zawieszone zostanie wprowadzenie prosumenta wirtualnego.
  • Uzyskanie pozwoleń na instalacje OZE ma być łatwiejsze, a prezes URE zyskuje nowe kompetencje. 

Według nowych propozycji prosumenci w net-billingu nie będą musieli przechodzić na godzinowy system rozliczania – jeśli będą tak woleć, pozostaną przy rozliczaniu na podstawie średnich cen miesięcznych. To nie wszystkie kwestie poruszane w projekcie. Dodatkowo pozwolenia na OZE mają być wydawane szybciej, polskie prawo ma dogonić unijne zasady, a planowane uruchomienie CSIRE wymaga pewnych porządkujących zmian.

Do tej pory prosumenci chcąc nie chcąc, musieli być przygotowani na przejście na godzinowy system rozliczania produkcji energii ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Net-billing miał od lipca opierać się na cenach giełdowych, zmieniających się co godzinę. W konsekwencji oddawanie energii do sieci w chwilach, kiedy jej wartość na giełdzie jest niska (np. we wczesne popołudnie latem), byłoby nieopłacalne. Według projektu ustawy przejście na taki system ma stać się dobrowolne

Zmiany w net-billingu

Po 1 lipca 2024 roku w net-billingu prawdopodobnie nadal będzie można rozliczać się według cen miesięcznych. Jednak prosumenci, którzy zdecydują się na udział w systemie godzinowym, mają uzyskać pewne korzyści. Zachęta ma polegać na zwiększeniu wartości zwrotu środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w ciągu roku, których prosument nie wykorzystał. Tak zwana nadpłata ma wynosić 30% dla prosumentów, którzy przejdą na system godzinowy i pozostać na obecnym poziomie 20% dla tych, którzy pozostaną przy systemie miesięcznym. Zmiana sposobu rozliczania będzie możliwa przez złożenie oświadczenia do sprzedawcy energii elektrycznej. 

Szybsze pozwolenia na OZE

Skrócenie procesów administracyjnych ma dotyczyć wybranych OZE, w szczególności fotowoltaiki montowanej na dachach budynków, a także instalowanych na tym samym terenie bateryjnych magazynów energii, pomp ciepła i przyłączeń do sieci. Łatwiejsze i szybsze ma być też uzyskiwanie pozwoleń na remont, odbudowę, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę instalacji OZE. 

Zmiany obejmą decyzję o pozwolenie na budowę (w zakresie robót budowlanych), warunki przyłączenia do sieci (także ciepłowniczej), koncesję na wytwarzanie energii (elektrycznej i cieplnej), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w małej instalacji w zakresie małych instalacji.

Według nowego brzmienia prawa takie instalacje OZE realizują nadrzędny cel publiczny i służą zdrowiu oraz bezpieczeństwu publicznemu. 

Inne planowane zmiany

Nowelizacja ustawy OZE ma również zapewnić, że polskie przepisy dogonią unijne postanowienia. W tym zakresie propozycja zmian w przepisach obejmuje dostosowanie ulg dla energochłonnych odbiorców. Lista tych odbiorców ma zostać uaktualniona, zgodnie ze wskazówkami CEEAG (ang. Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines – wytyczne dotyczące pomocy klimatycznej, energetycznej i środowiskowej). Wysokości ulgi i jej kryteria również zostaną zaktualizowane.

Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania odpadów ma zostać wyłączone, chyba że będzie wykorzystywało wysokosprawną kogenerację. Kogeneracja jednak również nie będzie mieć pełnego wsparcia. Jeśli będzie spalać odpady – wszystko w porządku, ale pomoc operacyjna na nowe jednostki kogeneracji opartej na węglu zostanie wyłączona. 

Do przepisów unijnych dostosowany zostanie próg wsparcia do instalacji OZE o maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej do 400 kW. Kontrola wysokości tego wsparcia operacyjnego (przydzielonego w ramach systemów FiT i FiP) będzie obowiązkiem Prezesa URE. 

Kiedy zmiany?

Przedstawione propozycje nie są jeszcze obowiązującymi przepisami – na razie są tylko pomysłami na zmiany w ustawie OZE i kilku innych aktach prawnych. Za ich opracowanie odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a dokładnie Podsekretarz Stanu Miłosz Motyka. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał bieżącego roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia