Biogazownia jest instalacją służącą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego).

 

Zazwyczaj składa się z:

• układu podawania biomasy,

• komory fermentacyjnej,

• zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu,

• zbiornika biogazu,

• agregatu kogeneracyjnego.

 

Naturalnym źródłem metanu są także odchody zwierzęce, obornik i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym surowcem do produkcji biometanu w biogazowniach rolniczych. Celem funkcjonowania biogazowni rolniczych jest nie tylko redukcja emisji metanu i utylizacja odpadów, ale przede wszystkim produkcja energii elektrycznej i cieplnej. W tym celu wykorzystywane są nie tylko odpady, ale także biomasa z celowych upraw rolniczych. W Niemczech powstają nawet biogazownie rolnicze, w których surowcem jest wyłącznie biomasa roślin z celowych upraw. Właśnie w Niemczech notuje się dynamiczny rozwój biogazowni rolniczych, w Polsce natomiast funkcjonuje obecnie jedna biogazownia rolnicza, niemniej obserwuje się rosnące zainteresowanie tą technologią w kraju.

 

Rozwój biogazowni jest jednym z najważniejszych celów wyznaczonych przez Politykę energetyczną Polski do 2030 roku. Zapisano w niej wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15%, a na rynku paliw transportowych do 2020 roku o 10%.

 

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem także w Polsce. Rozwijając ten sektor, powinniśmy skorzystać z doświadczeń takich państw, jak Dania, Austria czy Niemcy, w których technologia biogazowa jest rozpowszechniona i stosowana z powodzeniem od wielu lat.(…)

 

Obserwuje się rosnące zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i inwestorów budową biogazowni rolniczych w Polsce. Dalszy dynamiczny rozwój jest jednak ściśle uzależniony od mechanizmów wsparcia czy usunięcia barier prawnych i organizacyjnych. Do zrealizowania ambitnego hasła „2000 biogazowni, każda o mocy 1 MW”, zawartego w Programie Rozwoju Biogazowni Rolniczych, konieczny będzie rozwój kadr, specjalistów w zakresie biogazu, którzy pomogą inwestorom w przygotowaniu inwestycji, a następnie w ich prawidłowej eksploatacji.

 

 

Źródła:
• IEO ECBREC
• Ministerstwo Gospodarki
• A. Curkowski, P. Mroczkowski, A. Oniszk-
Popławska, G. Wiśniewski, Biogaz rolniczy
– produkcja i wykorzystanie, MAE we
wspołpracy z IEO BREC, Warszawa 2009
• www.agroenergetyka.pl
• www.rener.pl
• www.biogazownierolnicze.pl

 

Kinga Kalandyk

 

 

Czytaj całość w GlobEnergia 1/2012