Rozwój rynku energii z odpadów biologicznych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Rosnąca popularność, a co za tym idzie – komercjalizacja nowoczesnych systemów i technologii zamiany odpadów biologicznych w energię zapowiada nową falę wzrostu w sektorze odnawialnych źródeł energii na świecie.

Biogazownie czyli zakłady zajmujące się przetwarzaniem odpadów biologicznych  na energię (ang. Biological Waste-to Energy Plant - BWEP) oferują ogromne możliwości obróbki odpadów biologicznych i produkcji energii. Jest to również idealne rozwiązanie wspomagające zwalczanie zmian klimatycznych oraz stopniowe uniezależnianie się od paliw kopalnych. Dodatkowo, dzięki odpowiednim rozporządzeniom prawnym oraz wsparciu ze strony rządu, popyt na BWEP świecie rośnie, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Z nowej analizy globalnej firmy doradczej -  Frost & Sullivan wynika że,  rynek biogazowni (BWEP  z ang. Biological Waste-to Energy Plant w Europie)  przy optymistycznym założeniu osiągnie w 2016 r. wartość 3,6 mld USD. Niemiecki rynek w roku 2009 był wart 998,3 mln USD i stanowił 76,8% rynku europejskiego. Duży rozwój rynku w Niemczech nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat dzięki wspierającej polityce rządu i udziałowi sektora bankowego. Podobne zasady są wprowadzane w Czechach i Włochach gdzie w najbliższych 5-10 latach możemy spodziewać się także silnego wzrostu na rynku biogazowni.

Dla Polski, regulacje rządu odnośnie wytwarzania biogazu zostały zapisane w programie "Innowacyjna energia - Rolnictwo energetyczne" zakładającego wybudowanie w każdej gminie średnio jednej biogazowni. Popyt na projekty związane z BWEP z pewnością zwiększy się jeszcze bardziej, gdy gdy rząd wprowadzi w  życie Krajowy Plan Działań dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii, wymagany poprzez unijną dyrektywę 2009/28/WE oraz zmniejszy biurokrację przy uzyskiwaniu wszystkich pozwoleń, które umożliwią rolnikom łatwiejsze przyłączanie do sieci energetycznej. W tym momencie współfinansowanie inwestycji biogazowych może pochodzić z Programu Operacyjnego „Infrastruktura Środowisko”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Banku Ochrony Środowiska.

W innych regionach świata rynku rynek biogazu jest w początkowym stadium rozwoju. Nuno Oscar Branco, analityk Frost & Sullivan, stwierdza: „W Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej rynek BWEP jest nadal słabo rozwinięty przede wszystkim z trzech głównych powodów: po pierwsze, rządy w tych regionach nie zdołały jeszcze wprowadzić odpowiednich uregulowań w zakresie biogazu lub ekologicznej polityki energetycznej; po drugie, ilość, dostępność, jakość i zarządzanie surowcami nie są odpowiednie dla zagwarantowania  inwestycji lub długoterminowego wzrostu na rynku BWEP. Po trzecie wreszcie, przemysł biogazu, zlokalizowany głównie w Europie i Niemczech, nie przeznacza wystarczających środków na rozwój wspomnianych wyżej rynków".

Sytuacja ulega zmianie w krajach, w których poprawie uległy warunki prowadzenia działalności przez zakłady BWEP. Przykładem jest USA, gdzie rząd federalny rozpoczął program AgSTAR, który zachęca do korzystania z technologii odzysku metanu (biogazu) ograniczenia emisji metanu, przy jednoczesnym osiągnięciu innych korzyści dla środowiska. Z kolei w Indiach , rząd Punjab wspiera budowę nowoczesnego zakładu BWEP w celu zapewnienia  dostaw energii elektrycznej w skali całego państwa. „Te dwa przykłady są dowodem na to, jakiego rodzaju projekty mogą być wdrażane na całym świecie w ciągu najbliższych lat", mówi Nuno Oscar Branco.

Biogaz powstający w wyniku fermentacji bakterii beztlenowych w zakładach BWEP mabardzo wysoki potencjał rynkowy i dlatego  też rozwój tego rynku w niektórych krajach Europy, takich jak Włochy, Polska czy Czechy, kraje Ameryki Północnej i Południowej - Brazylia, USA, Kanada oraz region Azji i Pacyfiku, Indie i Australia, może być  bardzo dynamiczny. Firmy działające lub inwestujące w ten sektor powinny uwzględnić ryzyko utraty spodziewanego wzrostu popytu w tych krajach i sporządzić odpowiednie plany ekspansji i inwestycji w skali międzynarodowej.

źródło: Frost & Sullivan