Kolejne wyzwania – magazyny na potrzeby rynku prosumenckiego

W opinii PIME największym wyzwaniem będzie uzupełnienie regulacji w zakresie wykorzystania magazynów energii na potrzeby rynku prosumenckiego w tym prosumenta wirtualnego i zbiorowego.

Eksperci PIME wskazują, że w związku z nowymi zmianami w zakresie wsparcia prosumenta indywidualnego może nastąpić duże zainteresowanie inwestycjami w przydomowe magazyny energii. Do konsultacji publicznych zostały skierowane trzy rozporządzenia Ministerstwa Klimatu. Nowe propozycje nie są już tak korzystne dla prosumentów. Wynika to w dużym stopniu z nieprzewidzianej przez rząd skali zainteresowania inwestorów prywatnych w przydomową fotowoltaiką. Efekt przerósł także możliwości odbioru wyprodukowanej energii przez państwowe spółki dystrybucyjne (OSD).

Skutkiem czego są m.in. automatyczne wyłączenia mikroinstalacji i apele do rządu ze spółek dystrybucyjnych, aby problem rozwiązać poprzez zwiększenie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę sieciową, które na pewno zwiększyłyby opłaty taryfowe albo uruchomienie na masową skalę inwestycji w przydomowe magazyny energii.

Rozwój segmentu przydomowych magazynów energii byłby najmniej obciążający dla systemu elektroenergetycznego i nie obciążałby wszystkich odbiorców energii kosztami większych opat taryfowych. Eksperci PIME spodziewają się, że że wraz z nowymi regulacjami dla prosumenta wirtualnego i zbiorowego wzrośnie liczba inwestycji w OZE i aby wykorzystać efektywnie te źródła warto pomyśleć o wykorzystaniu magazynowania energii w szerszej skali np. poprzez umożliwienie inwestorom odpisania od podatku takiej inwestycji (częściowo lub w całości w zależności od mocy instalacji).

Rozwój tego segmentu wymagałby również doprecyzowania regulacji w zakresie wykorzystywania instalacji magazynowania m.in. do świadczenia usług elastyczności na rzecz spółek dystrybucyjnych. Nie tylko właściciele przydomowych magazynów energii (czy też agregatorzy kontraktujący te usługi w ich imieniu) będą zainteresowani świadczeniem takich usług, ale także właściciele magazynów energii działających na prosumenckim rynku wirtualnym i zbiorowym, a także duzi operatorzy OZE.

Aby ta forma przychodów dla właścicieli magazynów energii mogła zaistnieć na rynku energii, to przede wszystkim należałoby umożliwić operatorom dystrybucyjnym kontraktowanie tych usług na zasadach komercyjnych. Do rozstrzygnięcia też jest kwestia czy kontraktowanie usług elastyczności ma być wyłącznie domeną Polskich Sieci Elektroenergetycznych czy też dopuszczeni będą też lokalni dystrybutorzy energii (OSD). Usługi te powinni kontraktować lokalni OSD, którzy mają najlepszą wiedzę w jakich punktach sieci potrzebują tych usług. Jak ważne są magazyny energii w systemie elektroenergetycznym pokazała też ostatnia awaria w Bełchatowie. Poniesionych kosztów odzyskania brakującej mocy w systemie energetycznym można byłoby uniknąć albo je znacznie zmniejszyć gdyby regulacje pozwoliły budować duże magazyny energii np. w systemie aukcyjnym przy źródłach OZE w systemie rozproszonym (dedykowana aukcja tylko na magazyny energii, aukcje na magazyny energii + jedno źródło OZE, aukcje na instalacje hybrydowe).

Źródło: PIME/Cire.pl

Redakcja GLOBEnergia