Mała farma prowadzi z powodzeniem działalność jako regionalny punkt przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji.

Mała farma prowadzi z powodzeniem działalność jako regionalny punkt przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Jest dostawcą wartościowego nawozu organicznego. Instalacja nie wymaga dużego nakładu pracy oraz stale zwiększa moce przerobowe. Przychody czerpie ze sprzedaży energii elektrycznej, a okoliczni mieszkańcy nie mają żadnych zastrzeżeń do pracy i oddziaływania instalacji. Powyższy akapit brzmi jak początek powieści „environmental fiction”, lecz z fikcją nie ma nic wspólnego. To opis biogazowni rolniczej „Gehrung” w Niemczech.

Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego jest obecnie jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która jak dotąd nie znajduje jeszcze powszechnego zastosowania w Polsce. Technologia ta jest natomiast rozpowszechniona i od wielu lat stosowana w krajach takich jak Dania, Austria, Niemcy.

Z uwagi na wysoki potencjał pozyskiwania biomasy w Polsce, produkcja i wykorzystanie energetyczne biogazu jest również szansą na spełnienie zobowiązań wynikających z rozszerzenia Unii Europejskiej oraz innych umów międzynarodowych, dotyczących osiągnięcia do roku 2010 7,5 % udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz 5,75 % udziału biokomponentów i biopaliw w strukturze paliw transportowych.

Koncepcje wspierania źródeł odnawialnych w prawie polskim oparte są zasadniczo na obowiązku zakupu tej energii przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem, jeśli sprzedają energię odbiorcom końcowym. Wypełnienie tego obowiązku ma miejsce wtedy, gdy odpowiednia ilość posiadanych świadectw pochodzenia zostanie przekazana do umorzenia Prezesowi URE.

Widząc ogromny potencjał dla produkcji biogazu w Polsce jak również małą popularność zastosowania tej technologii Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp z o.o. bierze udział w projekcie Biogas Regions. Projekt jest realizowany w ramach programu Intelligent Energy Europe.

Projekt jest adresowany do 3 kluczowych grup: władz lokalnych i regionalnych, sektora rolniczego oraz przemysłu przetwórstwa żywności:

  • władze lokalne i samorządy są bezpośrednio odpowiedzialne za gospodarkę komunalną i znajdowanie najlepszych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami,
  • przemysł przetwórczy: poszukuje nowych rozwiązań ekonomicznych dotyczących ich własnych odpadów,
  • rolnicy i przemysł rolniczy – rolnicy produkujący odpad mogą go wykorzystać , jako dodatkowe źródło przychodu (produkcja ciepła i elektryczności).

Celem podstawowym projektu jest przygotowanie mieszkańców na przyjazne i bezpieczne dla środowiska wdrożenie technologii biogazowych oraz otwarcie społeczności lokalnych gmin na ideę wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania. (…)

Tomasz Lis
Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.

Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2009

biogaz rolniczy