Jak poinformowało URE, organizowane będą cztery aukcje symulacyjne.  URE wyjaśnia, że do aukcji będą mogli przystąpić wyłączenie Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA, czyli dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. Parametry aukcji symulacyjnych oraz czas trwania poszczególnych sesji podano w zakładce ogłoszenia.

Zasady systemu aukcyjnego
Na jedną instalację odnawialnego źródła energii Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert – podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji – musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.
Co ważne, URE prosi o to, by uczestnicy tych symulacyjnych aukcji nie przedkładali gwarancji bankowych, jak również nie wpłacali kaucji, celem ustanowienia zabezpieczenia finansowego pozwalającego na udział w aukcji. Fikcyjne zabezpieczenia finansowe dla każdej „utworzonej” instalacji, na potrzeby przeprowadzenia aukcji symulacyjnych, zostały wprowadzone do systemu przez administratorów IPA i umożliwiają składanie ofert.
Aukcje symulacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i 2365) w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 925). Z kolei, ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2063). Ceny te znajdują się na stronie internetowej w zakładce „ceny referencyjne”.
Niezależnie od prowadzonych testów, w Urzędzie Regulacji Energetyki trwają obecnie intensywne przygotowania do modernizacji IPA, celem jej dostosowania w jak najkrótszym możliwym czasie do aktualnych wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa, umożliwiając tym samym m.in. przeprowadzanie odrębnych aukcji dla poszczególnych  „koszyków technologicznych”.
Źródło: URE