Celami programu stażowego jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej; zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii oraz przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki. Ma także pomóc zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia można składać od 24 kwietnia do 23 maja 2017 r.

Kandydaci muszą być studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych następujących uczelni:

  • Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
  • Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki;
  • Politechnika Łódzka: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Mechaniczny;
  • Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
  • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
  • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
  • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny;

 

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

lub być absolwentami jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Wymagane jest, by kandydaci nie mieli ukończonych 27 lat. Muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i legitymować się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

Od kandydatów wymaga się przedłożenia CV, listu motywacyjnego, zaświadczenia z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu Programu Stażowego) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dodatkowo, punktowana jest udokumentowana odbyta praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym, udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2, lub udokumentowana nauka na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

Aplikacja odbywa się przez stronę internetową Ministerstwa Energii.  Aplikacje można składać od 24 kwietnia do 23 maja 2017 r. Staż będzie odbywał się w okresie październik 2017 – wrzesień 2018.

Program będzie realizowany w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie na terenie całej Polski). W Programie może wziąć udział 30 stażystów

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia