Wszelkie informacje i oświadczenia wprowadzane do systemu będą miały charakter wiążący. Udostępniona wersja aplikacji nie jest wersją testową.

Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji za pośrednictwem IPA określają przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz postanowienia Regulaminu aukcji. Wskazówki techniczne w zakresie korzystania z systemu znajdują sięw  Instrukcji użytkowania IPA. Jak podaje Ueząd Regulacji Energetyki, przygotowana aplikacja umożliwia kompleksową obsługę wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii zamierzających korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia.

W ramach IPA możliwe jest m.in.:

  •  złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji,
  • złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji,
  • złożenie, modyfikowanie i wycofywanie oferty.

Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji za pośrednictwem IPA określają przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz postanowienia Regulaminu aukcji. Wskazówki techniczne w zakresie korzystania z systemu IPA znajdą się w Instrukcji użytkowania IPA.

Aplikacja dostępna jest tutaj.

Informacje istotne dla wytwórców zainteresowanych udziałem w aukcji w 2016 r. znajdują się na stronie internetowej Urzędu, w zakładce dedykowanej aukcjom na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Na stronie dostępne są obecnie komunikaty i ogłoszenia, akty prawne, regulamin aukcji, instrukcja użytkowania i ceny referencyjne. Przewodnik dla wytwórców i FAQ pozostają w przygotowaniu.

Opracowane na podstawie: Urząd Regulacji Energetyki

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia