Już po raz drugi zapra­szamy 11 paździer­nika w pią­tek na II dzień Kon­gresu Gospo­dar­czego Lubu­skie 2019 do Cen­trum Ener­ge­tyki Odna­wial­nej Uni­wer­sy­tetu Zie­lo­no­gór­skiego w Sule­cho­wie.

Tego dnia uczest­nicy będą mogli przyj­rzeć się mecha­ni­zmom współ­pracy star­tu­pów z kor­po­ra­cją, a także dowie­dzą się, skąd pozy­skać pie­nią­dze na reali­za­cję pomy­słu. To dosko­nała moż­li­wość spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami firmy Alle­gro, Com­pensa oraz star­tu­pów, które odnio­sły suk­ces.

Przy­gląd­niemy się też czym jest SMART CITY 4.0 w prak­tyce jak i jaką wizję przy­szło­ści nam nie­sie.

Patro­nem medial­nym wyda­rze­nia GLOBEner­gia, Ter­mo­mo­der­ni­za­cja.pl, Bizne­slu­bu­ski.pl, a
organizatorem – Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubu­skiego.

Do udziału zapra­sza Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubu­skiego Elż­bieta – Anna Polak.

Zapra­szamy ser­decz­nie, start godz. 9.00.

Wię­cej infor­ma­cji na temat wyda­rze­nie, tematy, pre­le­genci tutaj.

Program

Szcze­gó­łowy pro­gram II dnia Kon­gresu w Cen­trum Ener­ge­tyki Odna­wial­nej poni­żej.

PANEL I SMART CITY – SIMPLE CITY
Moderator: Bartłomiej Świderek

9:00 – 9:10
Przywitanie gości

9:10 – 9:40
Raport smart city w województwie lubuskim. Budynki Smart w nowej dyrektywie EPBD – Radosław Grech, Prezes Centrum Energetyki Odnawialnej UZ

9:40 -10:10
Zrównoważony rozwój oraz mobilność miejska w kontekście normy ISO 37120 – czyli jak stworzyć Smart City 4.0 – Paweł Sokołowski, Dyrektor Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej Asseco Data Systems S.A.

10:10 – 10:40
„Błękitna“ infrastruktura jako kapitał miast – dr hab. inż. Andrzej Greinert, Prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

10:40-11:10
Miasto – wizja przyszłości – dlaczego wszystko się zmieni – Łukasz Wrona LUKSOFT

11:10- 11:50
Czyste miasto, kreowanie przestrzeni miejskiej- dyskusja

11:50 – 12: 10 Podsumowanie

12:10 12:30 Lunch

PANEL II START UP „Łączenie dwóch światów: startupy a korporacje”.
Moderator: Konrad Kaczmarczyk

12:30 – 13.00
Referat wprowadzący – Michał Misztal

· Budowanie firmy w oparciu o pasje,
· Mechanizmy szukania ekosystemu stanowiącego wsparcie na początku drogi biznesowej,
· Grzechy główne startupów,
· Gdzie szukać wsparcia przy rozwoju własnego pomysłu.

13.00 – 13.20
Innowacje zorientowane na człowieka – Radosław Kozłowski Allegro

13.20 – 13.40
Efektywna współpraca startupu z korporacją – Wojciech Drewczyński (Space3ac)

13.40 – 14.10
„Jak przełamać bariery współpracy pomiędzy startupem, a korporacją” moderowany przez Konrada Kaczmarczyka, uczestnicy debaty: Katarzyna Pudzianowska (Compensa), osoba oddelegowana z Uczelni Zielonogórskiej, Łukasz Cieśla (Open Innovation House), Tomasz Jabłoński (Qpony.pl), Radosław Miszczak (Optimatik)

14.10 – 14.40

„Mechanizmy finansowania startupów” – Michał Misztal

· Preferencyjne kredyty oraz kredyty z dopłatą,
· Dotacje z Unii Europejskiej,
· Crowdfunding,
· Fundusze inwestycyjne.

14.40 – 15.00- podsumowanie oraz zakończenie wydarzenia

Kon­gres Gospo­dar­czy Lubu­skie 2019 – wyda­rze­nie gospo­dar­cze orga­ni­zo­wane przez Urząd Marszał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubu­skiego. Tema­tyka Kon­gresu obej­muje głów­nie zagad­nie­nia z zakresu roz­woju przed­się­biorstw, inno­wa­cji, powią­zań nauki z bizne­sem i słu­żyły sze­ro­kiej dys­ku­sji o przy­szło­ści pol­skich firm, roz­woju regionu i życiu miesz­kań­ców.

Redakcja GLOBEnergia