Nowe regulacje

Ustawa offshore wind to dokument wyznaczający ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Rozwiązania, które wprowadza odpowiadają na potrzebę szybkiego zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Rafał Gawin, Prezes URE wskazuje, że regulacje ustawy mają kluczowe znaczenie w kontekście zobowiązań Polski do realizacji ambitnych celów klimatycznych, zarówno europejskich, jak i tych, które zostały wskazane w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Przypomina, że w 2030 r. udział OZE w elektroenergetyce powinien wynosić co najmniej 32 proc. W ciągu dekady musimy więc ten udział właściwie podwoić.

Przyjęcie regulacji dotyczących inwestycji offshorowych wpisuje się w założenia opublikowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2020 r. unijnej strategii na rzecz energii z morskich źródeł odnawialnych. Zakłada ona osiągnięcie neutralności klimatycznej m.in. poprzez zwiększenie mocy offshore wind z obecnego poziomu 12 GW do przynajmniej 60 GW do 2030 r. i do 300 GW do 2050 r.

Pierwsza faza wsparcia

Od dziś inwestorzy mogą wnioskować do regulatora o przyznanie wsparcia. W pierwszej fazie systemu wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE. Obejmie ono instalacje morskie o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW. W kolejnych latach wsparcie przyjmie formę konkurencyjnych aukcji, które są znanym już mechanizmem wspierania pozostałych technologii wytwarzania energii w OZE. Jak zauważa URE, różnice pomiędzy obiema fazami związane są jedynie ze sposobem wyłonienia projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda.

– Czekamy na wnioski inwestorów o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Można je składać do URE do 31 marca, a rozpatrzone zostaną  do 30 czerwca br. Po tej dacie nie będzie można już bowiem przydzielać wsparcia w procedurze administracyjnej, a jedynie w drodze aukcji – przypomina Prezes URE.

O pierwszeństwie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków.

Procedura w pierwszej fazie systemu wsparcia

URE tłumaczy, że przed uzyskaniem decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, inwestor będzie musiał otrzymać od Prezesa URE potwierdzenie występowania efektu zachęty, t.j. potwierdzenie, że w przypadku, w którym wsparcie dla danej inwestycji nie zostałoby przyznane, nie doszłoby do jej zrealizowania.

Na podstawie wniosku wytwórcy spełniającego określone ustawowo wymagania, Prezes URE wydawać będzie decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda. Przyznanie prawa do wsparcia w tej fazie systemu – przyznawanego poza procedurą konkurencyjną – podlega indywidualnej notyfikacji KE

Inwestor będzie mógł przystąpić do realizacji kontraktu różnicowego dotyczącego wprowadzonej do sieci energii wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej lub jej części, dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji, która będzie mogła zostać przyznana przez Prezesa URE jedynie w przypadku potwierdzenia przez KE zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy publicznej przyznanej wytwórcy na dany projekt offshore wind.

Opłata OZE pokryje koszty wsparcia dla offshoru

Środki na pokrycie ujemnego salda pochodzić będą z funkcjonującej od 2016 roku opłaty OZE, którą pobierają dystrybutorzy energii. Prezes URE będzie kalkulował w opłacie OZE także koszty wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. W tym roku opłata ta wynosi 2,20 zł/MWh.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia