Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, że w związku z informacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o niekontynuowaniu realizacji programu Prosument w Województwie Zachodniopomorskim, w dniu 10 kwietnia 2017 r. decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, uchwalony został Regulamin programu  PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI – wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Zapisy programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI nie odbiegają od zapisów programu priorytetowego NFOŚiGW – PROSUMENT. Program będzie realizowany w latach 2017-2018, a budżet programu wynosi ponad 7 mln złotych na pożyczki i prawie 3 mln złotych na dotacje.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach tego programu mogą składać:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym1,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

 • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych, oraz przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Regulamin programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI informuje o tym, że z programu sfinansuje zadania, dla których wnioski o dofinansowanie złożone zostały w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zdań z programu PROSUMENT NFOŚiGW trwającego od dnia 23.01.2017 do dnia 31.03.2017, bez konieczności ponownego składania wniosków, pod warunkiem spełnienia wytycznych Programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI.

Decyzja Rady Nadzorczej uprawomocni się dnia 24 kwietnia i od tego dnia WFOŚiGW w Szczecinie, z Wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie zadań ze środków programu PROSUMENT NFOŚiGW w naborze, o którym mowa powyżej, i których wniosek spełnia wytyczne programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI będzie podpisywał umowy o dofinansowanie.

Fundusz zapowiada, że w okresie od 24 kwietnia do 15 maja 2017 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków programu PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI. W celu złożenia wniosku, należy zarejestrować się w Systemie Rezerwacji Wizyt.

Źródło: WFOŚiGW w Szczecinie

 

Redakcja GLOBEnergia