NFOŚiGW poinformował, że 28 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 129 mln zł. Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ (2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 2015 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.
 
Umowę podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Partnerami umowy są WFOŚiGW w Białymstoku,  Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Województwo Lubelskie.
 
Projekt wdrażany po raz pierwszy w Polsce ma charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy
Projekt polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci Doradców. Aktualnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych celem wsparcia głównie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę. 
 
Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej tj. działania informacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. 
 
W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.
 
Źródło: NFOŚiGW