10 mln PLN do rozdania w ramach programu dofinansowania renowacji budynków wielorodzinnych w formule EPC 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że ruszył pierwszy nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. Inicjatywa ma na celu wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC. W pierwszym naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Od 13 grudnia 2021 roku wnioskodawcy mogą składać w trybie ciągłym fiszki (wstępne wnioski) oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w formule EPC. Narodowy Fundusz będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 roku. Beneficjentami programu są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji.

Budżet pierwszego pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company (ESCO).

Wsparcie dla budynków wielorodzinnych

Jak informuje NFOŚiGW, wsparciem w ramach programu objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 proc. w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok). W programie wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień:

  • usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych, optymalny zakres modernizacji energetycznej 
  • prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45 proc. oraz 
  • wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60 proc.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego, którego rolę w ramach pierwszego naboru pełnić będzie Krajowa Agencja Poszanowanie Energii.

– Potrzeby Polski w obszarze inwestycji, które będą służyły modernizacji systemu energetycznego oraz poprawie efektywności energetycznej są ogromne. Z tego względu istotne jest skuteczne i sprawne wykorzystanie środków z Funduszu Modernizacyjnego, który w perspektywie do roku 2030 będzie stanowił jeden z największych instrumentów finansowych. Niezmiernie ważne jest, by środki Funduszu były wykorzystywane we wszystkich obszarach i dla szerokiej gamy przedsięwzięć, które będą przyczyniały się do transformacji energetycznej Polski – komentuje minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

Z kolei prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski podkreśla istotę wsparcia termomodernizacji budynków.  

- Skala potrzeb w obszarze efektywności energetycznej budynków w Polsce wymaga, by tradycyjne wsparcie dotacyjne uzupełnić o inne instrumenty finansowe. Służy temu pilotażowy system wsparcia inwestycji w termomodernizację budynków w modelu przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) opartych na gwarancji oszczędności energii – wskazuje Chorowski.

Pilotażowy program jest realizowany we współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola ma polegać na  umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Czym są umowy EPC?

Umowa o poprawę efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract – EPC) jest o nowoczesny sposób finansowania inwestycji wpływających na zmniejszone zużycie energii w budynkach. Jednostka planująca termomodernizację zawiera umowę EPC z Przedsiębiorstwem ESCO, które dostarcza środki do poprawy efektywności energetycznej wraz z ich finansowaniem na etapie realizacji inwestycji, biorąc przy tym na siebie większość ryzyka finansowego. ESCO jest również zaangażowane w utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w okresie spłaty, a jego wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia gwarantowanych oszczędności.

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również