Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażem instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła, które będą trwały przez 12 miesięcy. Podkreślił, że rejony Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju są szczególnie cenne ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i zdrowotne, a zwłaszcza na wykorzystywane wody lecznicze. Poprawa jakości powietrza jest priorytetem dla rządzących, dlatego odpowiednim rozwiązaniem jest sięgnięcie po energię geotermalną. Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister Piotr Dziadzio powiedział, że głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania płytkiej energii geotermalnej.

W ramach projektu zostaną rozpoznane i ocenione parametry energetyczne ośrodka skalnego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych w zakresie możliwości stosowania technologii grzewczych opartych o gruntowe pompy ciepła oraz wytypowanie najkorzystniejszych potencjalnych lokalizacji dla ich instalacji.

Dziadzio poinformował także, że celem MKiŚ jest opracowanie założeń i rekomendacji dla realizacji podobnych inwestycji na obszarach szczególnie wrażliwych na presję antropogeniczną, w sposób bezpieczny dla istniejących zasobów wód leczniczych. Docelowo zostanie opracowany program wykorzystania ciepła Ziemi do celów ogrzewania.

Plany realizacji projektu

MKiŚ oraz NFOŚiGW przewidują kilka etapów realizacji projektu instalacji pomp ciepła. Na początku zostaną przygotowane opracowania geologiczne, hydrologiczne i planistyczne. Niezbędna będzie także analiza informacji umożliwiających identyfikację czynników środowiskowych istotnych dla realizacji projektu (m.in. obszary zasobowe i obszary zasilania wód leczniczych, obszary występowania dwutlenku węgla w powietrzu glebowym dla Krynicy Zdroju oraz metanu dla Rabki Zdroju, strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, obszary ochronne GZWP, strefy ochrony uzdrowiskowej, obszary ochrony przyrody, obszary osuwiskowe oraz obszary i tereny górnicze). Następnie zostanie przeprowadzona ocena obszarów pod kątem ich predyspozycji do instalowania otworowych wymienników ciepła oraz zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów środowiskowych.

W planie jest realizacja 3 pilotażowych odwiertów do głębokości 130 m p.p.t., w technologii właściwej dla otworowych wymienników ciepła, pełnego rdzeniowania jednego otworu pilotażowego, 3 piezometrów, tj. otworów badawczych w celu monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Zostaną przeprowadzone także otworowe oraz powierzchniowe badania geofizyczne, badania właściwości termicznych górotworu (pomiary efektywnej przewodności cieplnej skał za pomocą testu reakcji termicznej w 3 odwiertach pilotażowych) oraz badania laboratoryjne na próbkach pozyskanych z wiercenia rdzeniowanego, oznaczanie przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej, określenie parametrów fizyczno-mechanicznych skał.

Bezpieczna i akceptowalna społecznie geotermia

Geotermia to jedno z najlepszych odnawialnych źródeł energii w polskich warunkach. Technologia jest w pełni ekologiczna, bezpieczna oraz akceptowalna społecznie. Co więcej, nie ingeruje w krajobraz, a to jest szczególna zaleta w ośrodkach o charakterze uzdrowiskowym.

Obecnie NFOŚiGW finansuje kilkanaście dużych projektów geotermalnych, ale potencjał pozyskiwania energii w ten sposób szacuje się na znacznie większy.

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, wyjaśnił, że przedsięwzięcia prowadzone w Krynicy Zdroju i Rabce Zdroju pomogą zidentyfikować programy geotermii po to, by ofercie Narodowego Funduszu mogły pojawiać się kolejne programy lub nabory w programach już ogłoszonych „szyte na miarę” potrzeb lokalnych samorządów w zakresie OZE.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Redakcja GLOBEnergia