2 sierpnia nastąpiło otwarcie biogazowni rolniczej w Przemysławiu, w gminie Resko. Biogazownia służy do produkcji biogazu z odpadów produkcji zwierzęcej (gnojowica świńska), biomasy (kiszonka z buraków cukrowych, kiszonka z kukurydzy, kiszone liście buraków, kiszonka z trawy) oraz odpadów z produkcji alkoholu (wywar gorzelniany).  To pierwsza tego typu instalacja na rynku lokalnym.

Inwestycja ta uzyskała wparcie  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, cele IV Osi Priorytetowej i działania 4.1 – Energie odnawialna i zarządzanie energią. Koszt całkowity zadania to ponad 20 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniosło ponad  8 milionów. Za te pieniądze wybudowano instalację do wytwarzania biogazu z roślin oraz z odpadów organicznych w procesie biotechnologicznym zachodzącym w fermentatorach, Instalację spalania biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz instalację wytwarzania ciepła w kogeneracji.
Otwierana w Przemysławiu biogazownia będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną w kogeneracji, a to oznacza zastosowanie systemu odzysku ciepła, powstającego podczas produkcji energii elektrycznej.  Wzwiązku z tym uzyskujemy  mniejsze zużycie paliwa  i znaczne  korzyści ekologiczne. Moc zainstalowana otwieranej biogazowni to 1,6 MW, z czego moc energii elektrycznej to 1,57MWe, a moc energii cieplnej to 1,62 MWt.
 
W jaki sposób powstaje biogaz?
Biogaz produkowany jest przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych w procesie fermentacji. W tym celu może być przetworzona niemal każda biomasa zawierająca węglowodany, tłuszcze lub białka i nie zawierająca substancji toksycznych. Wytworzony biogaz jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla, lecz  najcenniejszym jego składnikiem jest metan. Wartość opałowa metanu wynosi  35,8 MJ/Nm3 (tyle co mniej więcej litr benzyny).
 
Biogazownia – korzyści dla wszystkich
O biogazowni można mówić w kilku aspektach:  ekonomicznym – zysk dla firmy, ekologicznym – korzysta środowisko naturalne, oraz  gospodarczym – przedsięwzięcie wpłynie na podniesienie obecnego standardu życia mieszkańców gmin wiejskich i małych miasteczek w zasięgu oddziaływania Biogazowni w Przemysławiu.
Dzięki tej inwestycji produkującej energię elektryczną i cieplną z biomasy można wymienić wiele  potencjalnych korzyści dla lokalnej społeczności takich jak:
– rozwój lokalny i regionalny, gdyż wykorzystane zostaną zasoby lokalne, a wartość dodana z produkcji OZE pozostaje w regionie (dodatkowe miejsca pracy, niższe koszty pozyskania energii elektryczneji cieplnej),
– szansa na zagospodarowanie odpadów czy produktów ubocznych z produkcji rolnej,
– zapewnienie własnego i niezależnego źródła energii elektrycznej i cieplnej (uniezależnienie od dużych dostawców),
– dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
– czystsze środowisko: ograniczenie emisji metanu i podtlenku azotu,
– zmniejszenie efektu cieplarnianego,
– zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntowych (produkcja nawozu organicznego),
– zmniejszenie emisji odorów, rozwiązanie problemu odpadów organicznych,
– uprawa biomasy do celów energetycznych przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału ziemi uprawnej (zagospodarowanie gruntów odłogowanych),
– rozwój energetyki rozproszonej: zmniejszanie strat przesyłu energii elektrycznej,
– zniszczenie nasion chwastów, a więc zmniejszenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin,
– zrównoważony rozwój rolnictwa,
– nawożenie pół pofermentem, który sprzyja poprawie jakości gleb.
Źródło: WFOŚ Szczecin