Komisja ogłosiła konsultacje społeczne, aby zebrać opinie na temat polityki UE w zakresie energii i zmian klimatu na lata 2020–2030. Kraje Unii Europejskiej zobowiązały się spełnić zakładane przez Wspólnotę cele dotyczące zmian klimatu i energii na czas do 2020 roku. Polegają one przede wszystkim na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz na ograniczeniu zużycia energii, a co za tym idzie – większym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.
W celu zapewnienie ciągłości pro-środowiskowej polityki również po 2020 roku konieczne jest podjęcie dyskusji na ten temat już w tej chwili. Planowanie z dużym wyprzedzeniem może przynieść wiele korzyści. Dyskusje mogą pobudzić do innowacyjności w dziedzinie technologii energooszczędnych i niskoemisyjnych.
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje online, które mają trwać do 2 lipca. Każdy może wyrazić swoją opinię w tematach:

• Proponowanych do realizacji do 2030 r. rodzajów celów w dziedzinie klimatu i energii, oraz ich zakres
• Sposoby przygotowania sprawiedliwego planu działania, mający na uwadze różnice energetyczne pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi
• Zależności strategii energetyczna UE do zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki?

Komisja rozważy nadesłane opinie i odpowiedzi w planach projektu strategii dotyczącej klimatu i energii do roku 2030.
Ogólne cele dążą zawsze do:
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
– zabezpieczenie dostaw energii oraz wspieranie wzrostu gospodarczego,
– konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.

http://ec.europa.eu