Rząd chce kolejnego zamrożenia cen energii w 2024 roku! 

nowelizacja, ustawa OZE, prawo, prosument, farma PV,

22 listopada 2023 roku rząd przyjął projekt ustawy, która zawiera rozwiązania chroniące odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 roku. Wedle zapowiedzi, możemy spodziewać się przedłużenia zamrożenia cen energii oraz stabilizacji stawek za ciepło i paliwa gazowe. 

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia
nowelizacja, ustawa OZE, prawo, prosument, farma PV,

Podziel się

Ustawa przedstawiona przez Radę Ministrów przewiduje wsparcie gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej i innych tzw. odbiorców wrażliwych. Są to m.in. placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie oraz mikro i małe przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że w bieżącym roku także korzystamy z cen energii, które zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku. 

Rząd stwierdził, że to rozwiązanie zdało egzamin i planuje przedłużenie jego stosowania na rok 2024. Projektowane regulacje będą jedynie lekko zmodyfikowaną wersją dotychczasowego wsparcia. 

Zastosowane w 2023 r. mechanizmy ochrony odbiorców energii sprawdziły się w praktyce i skutecznie ustabilizowały ceny oraz proporcjonalnie rozłożyły obciążenia finansowe. Proponujemy przedłużenie wsparcia, które bilansuje zdolność finansową gospodarstw domowych, ceny nośników energii na rynkach i łączny koszt systemu wsparcia obciążający budżet państwa

stwierdziła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

Czego możemy się spodziewać?

Mrożenie cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że w taryfach na rok 2024 - niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych - stawki za energię elektryczną i opłaty taryfowe utrzymają się na poziomie z 2022 roku. Ceny z 2022 roku będą stosowane wedle wcześniej ustalonych limitów. Gwarantowana stawka obowiązuje:

  • do 3 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • do 3,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • do 4 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu wskazanych limitów rachunki za energię elektryczną rosną jeszcze bardziej, gdyż zaczyna obowiązywać tzw. maksymalna cena energii elektrycznej, czyli stała cena za obrót energią elektryczną. Wynosi ona 693 zł/MWh. Od przyszłego roku cena maksymalna ma dotyczyć, oprócz gospodarstw domowych, także podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców wrażliwych. 

Dodatkowo planuje się wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę będzie Zarządca Rozliczeń S.A. 

Stawka maksymalna za gaz

Proponowany projekt ustawy zakłada utrzymanie maksymalnej ceny paliw gazowych oraz stawek opłat usług ich dystrybucji na poziomie z 2023 roku. Tym samym za gaz ziemny w 2024 roku zapłacimy co najwyżej 200,17 zł/MWh. Cena maksymalna będzie obowiązywać zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla podmiotów “świadczących kluczowe usługi publiczne”. Ponadto wprowadzone mają być mechanizmy mające na celu zabezpieczenie i utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem i dystrybucją paliw gazowych.

Stabilizacja cen ciepła

Ustawa przewiduje również przedłużenie wsparcia dla odbiorców ciepła na 2024 rok na dotychczasowych zasadach. Przewiduje się utrzymanie wysokości ponoszonych przez odbiorców cen i stawek za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat w dniu 30 września 2022 roku powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. W projekcie ustawy proponuje się, że podstawą wsparcia dla uprawnionych odbiorców będzie oświadczenie składane do sprzedawcy ciepła. W zamian za wprowadzenie maksymalnych cen przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające ciepło mają otrzymać wyrównanie, które sprawi, że ten mechanizm będzie dla nich finansowo neutralny. Stabilizacja cen ciepła ma służyć ograniczeniu negatywnych skutków społecznych i ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego na terenie naszego kraju. 

Według rządu zamrożenie cen energii w 2023 roku ochroniło obywateli, a polskim przedsiębiorstwom dało szansę na utrzymanie stabilności i inwestycję w rozwój. Niemniej jednak takie rozwiązanie nie jest idealne. Często podnoszono takie kwestie jak np. problem z limitami zużycia energii, które obowiązują całe gospodarstwa domowe, w których ilość zamieszkałych osób może być różna. 

Źródło: gov.pl

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia