Czy system zielonych certyfikatów zostanie przedłużony do końca czerwca? Propozycje zmian ustawy o OZE!

Na stronie Sejmu pojawiła się informacja o wpłynięciu do Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Dzisiaj, 17 grudnia został on skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, by ustalić zgodność z prawem UE.

Co w projekcie?
Przede wszystkim dotyczy on rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W projekcie pojawia się też informacja o możliwości przedłużenia okresu obowiązywania systemu zielonych certyfikatów. W opisie projektu czytamy „Dotyczy odroczenia o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w szczególności kwestii dotyczących uruchomienia systemu akcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW”.

W uzasadnieniu do proponowanych zmian czytamy, że według wnioskodawców, odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4, w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w kontekście możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej.

Źródło: GLOBEnergia.pl