Zgodnie z zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r., powołano zespół do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, który ma być organem pomocniczym ministra. W jego skład wejdą przedstawiciele komórek organizacyjnych działających w obszarze ciepłownictwa, rozwoju odnawialnych źródeł energii, obsługi prawnej, strategii i planowania transformacji klimatycznej, elektroenergetyki i gazu oraz zrównoważonego rozwoju miast.

Planowanie energetyczne w gminach – przewidywane zmiany

Jak czytamy w zarządzeniu, zespół będzie miał za zadanie przeanalizowanie lokalnego systemu planowania energetycznego oraz wykonywania przez gminy ustawowych obowiązków związanych z planowaniem energetycznym, w tym polegających na opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Eksperci mają wypracować i przedstawić usprawnienia wykonywania obowiązków gmin. Ponadto przewidywane jest wypracowanie rekomendacji w zakresie zasad weryfikacji i kontroli realizacji obowiązków w gminach oraz koncepcję zwiększenia roli samorządu województwa w nadzorze nad wykonywaniem obowiązków gmin w obszarze planowania energetycznego.

W planie jest także analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań zwiększających wiedzę organów gmin na temat obowiązków związanych z planowaniem energetycznym oraz korzyści dla gmin z prawidłowego wykonywania ich zadań. Poszukiwane będą także możliwości usprawnienia inwestycji liniowych z zakresu energetyki na poziomie lokalnym.

Celem lokalnego planowania energetycznego jest bezpieczeństwo energetyczne, które ma gwarantować niezawodne i ciągłe zaspokajanie potrzeb energetycznych mieszkańców gmin.

Zadanie planowania energetycznego zostało prawnie przypisane gminie w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Artykuł 18 tego dokumentu określa, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy oraz planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii.

Kluczowym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej jest aktywne działanie władz regionalnych, m.in. poprzez przygotowywanie na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii rozwoju energetyki. W celu realizacji prawidłowego planowania inwestycji, w tym rozwoju infrastruktury energetycznej i nowych źródeł wytwórczych, konieczne jest przygotowywanie spójnych planów inwestycyjnych na poziomie gmin i przedsiębiorstw energetycznych. Planowanie energetyczne daje także możliwości przewidywania zapotrzebowania na energię i koordynowania planów przedsiębiorstw energetycznych z polityką energetyczną kraju. Warto także dodać, że właściwe planowanie powinno pozwolić na przyciągnięcie inwestorów oraz podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionu, a także na pozyskanie środków na inwestycje infrastrukturalne, co w konsekwencji doprowadzi do podniesienia standardu usług dla miejscowej ludności.

Źródło: Dziennik Urzędowy/Prawo.pl/Termomodernizacja.pl

http://globenergia.pl/sklep/product/poradnik-samorzadowy/

Redakcja GLOBEnergia