Rząd chce zrekompensować gminom zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wiatraki

Nowe rozwiązania legislacyjne mają na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 roku. Wówczas Trybunał uznał wsteczną zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wprowadzoną w ramach nowelizacji ustawy o OZE z czerwca 2018 roku, za niezgodną z ustawą zasadniczą. Na mocy tzw. ustawy odległościowej uchwalonej w 2016 roku podniesiono opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, stanowiącym wyłączny dochód gmin. Przed wprowadzeniem tych regulacji podatek był płacony wyłącznie od części budowlanej, typowo stanowiącej 30 proc. wartości turbiny. Rok później podatkiem od nieruchomości objęto również część techniczną.

Dlaczego ustawa jest ważna dla gmin?

Gminy, ustalając budżet na 2018 rok, miały prawo czynić prognozy budżetowe, które, w oparciu o obowiązujący wówczas stan prawny, zakładały większe wpływy. Zmiany definicji budowli oraz elektrowni wiatrowej, które weszły w życie w trakcie roku podatkowego z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 roku nie tylko uszczupliły dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości, ale również wpłynęły na zobowiązanie gmin do zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za posadowione elektrownie wiatrowe. Taki stan faktyczny wpłynął na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin oraz mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców.

Ponad pół miliarda zł rekompensat

Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu wskazano, że po analizie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznano, że najlepszym narzędziem do jego realizacji jest ustawa epizodyczna, przewidująca wypłatę rekompensat.

Z proponowanych rozwiązań ma skorzystać ok. 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Na wypłatę rekompensat rząd chce przeznaczyć 524,4 mln zł. Środki mają zostać wypłacone w 2022 roku.

Aby uzyskać rekompensaty, gmina będzie musiała najpierw złożyć wniosek, który będzie rozpatrywany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym przez wojewodę właściwego miejscowo dla danej gminy, który wyda decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania rekompensaty. Po jej wydaniu decyzji i ustaleniu wysokości rekompensaty wojewoda przekaże ją na wskazany rachunek bankowy gminy. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister klimatu i środowiska.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: Centrum Informacyjne Rządu/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również