Dofinansowanie odwiertów obejmuje kwotę ponad 22 mln zł, która zostanie przeznaczona na dwa projekty: „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana” oraz „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”. Dzięki przeprowadzeniu rozpoznania i analiz geologicznych wraz z dokumentacją hydrogeologiczną zostaną szczegółowo określone parametry wód termalnych, w tym temperatura, mineralizacja oraz wydajność poszczególnych, podziemnych zasobów wodnych.

NFOŚiGW informuje, że koszt przedsięwzięcia w Wólce Smolanej, polegającego na wykonaniu otworu Smyków GT-1 o głębokości 1 220 m (+/-10%), w utworach Triasu dolnego wyniesie w całości 9,5 mln zł (przy takiej samej kwocie dotacji). Przewidziano następujące parametry wody termalnej: temperaturę – ok.35- 45oC, wydajność – 30 m3/h i mineralizację – ok. 90 g/dm3.

Wykonanie odwiertu pionowego Dębno GT-1 o głębokości 1 860 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania wód termalnych na terenie Gminy Dębno – to kwota 12,5 mln zł (zabezpieczy ją w całości udzielona dotacja). Parametry wody w pokładach Triasu środkowego (wapień muszlowy) mogą wynieść: temperatura- 60 oC, wydajność – 50 m3/h, mineralizacja- 120 – 150 g/dm3. Natomiast w pokładach Jury dolnej prawdopodobnie sięgną: temperatura- 42oC, wydajność- 150 m3/h, mineralizacja- 50 g/dm3.

Wykonane w ramach przedsięwzięć odwierty rozpoznawczo – badawcze (w zależności od potencjału znalezionych zasobów wodnych i ich parametrów) mają stać się w przyszłości ujęciami eksploatacyjnymi wód termalnych, które m.in. będą zasilać w ciepło lokalne kompleksy energetyczne.

Dofinanowanie projektów będzie realizowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Stosowne umowy zostały podpisane przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz przedstawicieli beneficjentów: Wójta Gminy Smyków Jarosława Pawelca oraz Burmistrza Gminy Dębno Grzegorza Kulbickiego.

Wody termalne w Polsce

Według badań geologicznych, także tych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny, w Polsce do najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem ujmowania i zagospodarowania wód termalnych należą Podhale oraz rejon ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie, gdzie największe korzyści przyniesie eksploatacja wód z poziomów dolnej kredy i dolnej jury. Wskazane obszary posiadają dobre rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, które w znacznym stopniu ogranicza ryzyko geologiczne inwestycji. W Karpatach poza Podhalem obszary perspektywiczne występują w obrębie zbiornika dewońsko-karbońskiego i zbiornika mioceńskiego, górnej kredy i środkowej jury. Sudety wraz z przedgórzem zaklasyfikowano w całości jako obszar perspektywiczny dla ujmowania wód termalnych.

Wody termalne stanowią cenny surowiec, cieszący się rosnącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 12 sierpnia informowaliśmy o uroczystym podpisaniu umów w ramach Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Dofinansowanie o łącznej wysokości 229 mln zł otrzyma 15 gmin. Wybrano wówczas najlepiej obiecujące przedsięwzięcia tj. w Piastowie, Gnieźnie, Inowrocławiu, Oławie, Gąsawie, Żyrardowie, Łowiczu, Jasienicy, Otwocku, Smykowie, Węgrowcu, Trzebnicy, Głuszycach, Dębnie oraz Wołominie.

Weź udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym!

Globenergia.pl jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, najważniejszego wydarzenia branży geotermalnej. Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – PSG. W czasie kongresów członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by wraz z niezrzeszonymi uczestnikami zainteresowanymi tematyką geotermii dyskutować o możliwościach, trudnościach i obecnym stanie geotermii w Polsce. Zarejestruj się już dziś!

Redakcja GLOBEnergia