Pojawienie się rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki ma związek z systemowym uregulowaniem magazynów energii elektrycznej w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada, że magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW podlegają wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej. W związku z czym istnieje konieczność stworzenia ram prawnych określających zasady prowadzenia tego rejestru. Obecnie magazyny energii elektrycznej nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru. Magazyny te w aktualnie obowiązującym stanie prawnym traktowane są jak jednostki wytwórcze energii elektrycznej i podlegają ogólnym regułom przewidzianym dla tych jednostek. Po wejściu w życie noweli magazyny będą podlegały m.in rejestrowi.

W ustawie Prawo Energetyczne wskazano m.in podmiot prowadzący rejestr magazynów energii elektrycznej, termin dokonania wpisu, zawartość i charakter tego rejestru. Jak wyjaśnia resort, ze względu na to, że rejestr magazynów energii elektrycznej będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez operatorów systemów elektroenergetycznych konieczne stało się dookreślenie w przepisach wykonawczych wzoru rejestru magazynów energii elektrycznej, formatu danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Rozporządzenie

Jak czytamy na stronach RCL, celem rozporządzenia jest ujednolicenie formy przekazywania informacji dotyczących magazynów energii elektrycznej oraz możliwość agregowania informacji zawartej w rejestrach magazynów energii elektrycznej prowadzonych przez operatorów systemu elektroenergetycznego.

Rozporządzenie określa trzy najważniejsze elementy – wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii elektrycznej oraz wzór informacji, o której mowa w art. art. 43g ust. 5 ustawy Prawo Energetyczne, oraz jej aktualizacji.

Wzór rejestru magazynów energii elektrycznej prowadzonego przez operatora systemu elektroenergetycznego będzie zawierał m.in. takie informacje jak te dotyczące posiadacza magazynu energii elektrycznej, miejsca i rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz daty jej rozpoczęcia, informacji technicznych na temat magazynu energii elektrycznej, oraz informacji o wpisie.

Rejestr będzie jawny poza kilkoma wyjątkami

Czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, że rejestr magazynów energii elektrycznej będzie jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Rząd informuje ponadto, że projektowane rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia. Wynika to z uzależnienia uruchomienia i funkcjonowania całego systemu magazynowania energii elektrycznej w Polsce od określenia technicznych szczegółów związanych z prowadzeniem rejestru magazynów energii.

Redakcja GLOBEnergia