Modyfikacja ram prawnych systemu świadectw efektywności energetycznej

Autorzy projektu noweli wskazali, że obowiązujący dotychczas system świadectw efektywności energetycznej jest niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność objęcia systemem większej liczby podmiotów tj. podmiotów paliwowych. Podmioty te będa mogły realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, umarzać odpowiednią liczbę świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”, realizować programy bezzwrotnych dofinansowań lub uiszczać opłatę zastępczą w określonych warunkach. W rezultacie popyt na białe certyfikaty wzrośnie.

W ramach nowelizacji doprecyzowano część pojęć w celu usprawnienia procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej. Poszerzono katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o podmioty paliwowe. Podmiot paliwowy został zdefiniowany jako każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych. Przedstawiono także definicję wprowadzenia paliw ciekłych do obrotu.

Narzędzia uzupełniającego system białych certyfikatów

Środkami alternatywnymi dla białych certyfikatów, które mają być uzupełnieniem dla nich, będą programy i instrumenty finansowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Zmiany mają zminimalizować obciążenia nakładane dla podmiotów zobligowanych obowiązkiem realizacji celu oszczędności energii finalnej przez kolejne 10 lat.

Wprowadzono możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Programy te będą polegać m.in. na wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej i przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej.

Zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych powinno przyspieszyć proces wymiany najmniej ekologicznych źródeł w ogrzewnictwie indywidualnym i będzie uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, jeśli chodzi o wymianę tzw. kopciuchów na bardziej efektywne formy ogrzewania.

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej

Nowelizacja wprowadza centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który prowadzić będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Będzie realizowanny z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a zebrane dane w zakresie uzyskanych oszczędności energii finalnej zostaną udostępnione ministrowi właściwemu do spraw klimatu. Rozwiązanie ma ułatwić zbieranie potrzebnych informacji do bieżącego szacowania osiąganych oszczędności zużycia energii. Efektem funkcjonowania rejestru będzie uniknięcie ryzyka podwójnego zliczania oszczędności energii, w szczególności w przypadku możliwości korzystania z kilku systemów wsparcia.

Umowy EPC a dług publiczny

Nowela zakłada takżę zmianę w postaci sprecyzowania w jakich sytuacjach umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC), nie mają wpływu na zwiększenie poziomu długu publicznego. Projektodawcy wskazują, że wątpliwości w tym zakresie w dalszym ciągu stanowią jedną z kluczowych barier stosowania umów EPC w sektorze publicznym, zwłaszcza na poziomie lokalnym. KE wielokrotnie zwracała uwagę, że w Polsce istnieje wiele barier regulacyjnych, które należy usunąć i niezbędna jest silniejsza promocja umów EPC w sektorze publicznym

Dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych

Proponowane zmiany w regulacjach będą miały pozytywny wpływ na poprawę efektywności energetycznej w obszarze do tej pory niezagospodarowanym, tj. wśród odbiorców końcowych zużywających mniej niż 10 toe energii. Według autorów projektu programy dofinansowań spotkają się rocznie z zainteresowaniem minimum 25 tys. odbiorców zastępujących piec na paliwa stałe kotłem gazowym i 5 tys. odbiorców wymieniających wyeksploatowany kocioł gazowy na nowy o wyższej sprawności energetycznej. Skutkować to będzie w perspektywie 10-letniej wymianą około 300 tys. urządzeń grzewczych, a co za tym idzie przepływem pieniężnym w wysokości ponad 5 mld zł. Biorąc pod uwagę potencjał domów jednorodzinnych ogrzewanych paliwami stałymi, których ilość według różnych danych oceniana jest na minimum 3,5 mln,

Ciepłomierze i wodomierze

Projektowana zmiana nakłada na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt do dnia 1 stycznia 2027 r. oraz poprzez nałożenie na dostawców gazu i ciepła obowiązku informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego przez tego odbiorcę w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej. Proponowane rozwiązanie umożliwi odbiorcom końcowym śledzenie bieżącego zużycia, co w rezultacie powinno przełożyć się na bardziej efektywne, w tym ekonomiczne użytkowanie ciepła i tym samym może pośrednio przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: RCL

Redakcja GLOBEnergia