Wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów przyjęło uaktualniony projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad tym dokumentem zapowiadano już od ubiegłego roku – trały więc kilka ładnych miesięcy.

Zmiany w systemie aukcyjnym – kumulacja pomocy publicznej

Zmiany w systemie aukcyjnym opisywaliśmy już kilka tygodni temu. (czytaj tutaj) Do tych założeń należy dodać, że nowy projekt ustawy o OZE wprowadza nową zasadę kumulacji pomocy publicznej. Jej założeniem jest, by pomoc udzielana dla przedsięwzięcia była udzielana proporcjonalnie. Ma mieć poziom minimalny, niezbędny do realizacji danej inwestycji. W ustawie zaproponowano, by inwestorzy, którzy nie korzystali z pomocy publicznej, mogą na aukcjach zaproponować najwyższą cenę. Ci, którzy korzystali z pomocy publicznej mogą tę pomoc wkalkulować w ofertę cenową, czyli odpowiednio obniżyć zaproponowaną na aukcji cenę. Oszacowanie wartości pomocy inwestycyjnej będzie się odbywać na zasadzie obliczenia tzw. ekwiwalenty dotacji brutto.

Lepsza przyszłość dla wiatraków

Oprócz zmian w systemie aukcyjnym dla elektrowni wiatrowych, w ustawie zaproponowano uporządkowanie zmian wprowadzonych przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przyjętej w 2016r. Zmienia się zasada opodatkowania wiatraków. Uporządkowano definicję elektrowni wiatrowej. Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Wprowadzono też rozwiązania, które będą chronić mieszkańców i właścicieli działek, na których są ulokowane elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z ich funkcjonowania. Z zaproponowanych zapisów wynika, że dzierżawca ma zagwarantowane przywrócenie udostępnionej działki w stanie niepogorszonym (czyli w stanie pierwotnym) – po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

Spółdzielnie energetyczne – doprecyzowanie definicji

Na wniosek MRiRW doprecyzowano definicję spółdzielni energetycznej, zakres działalności spółdzielni energetycznej, a także doprecyzowano obszar działania spółdzielni energetycznej ze względu na miejsce przyłączenia wytwórców i odbiorców, będących członkami tej spółdzielni.
Co więcej, w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z wcześniejszych zapisów, otwarto katalog elementów umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych, zawieranej pomiędzy spółdzielnią energetyczną a operatorem sieci dystrybucyjnej, wskazując że umowa ta będzie określać zasady świadczenia usług dystrybucji na rzecz odbiorców tej spółdzielni i udostępnianie niezbędnych danych pomiarowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców – FIP i FIT

W ustawie zaproponowano obok systemu aukcyjnego, przyjazny dla przedsiębiorców system feed-in premium (FIP) albo feed-in-tariff (FIT). Te systemy są dedykowane dla mikro- i małych instalacji OZE wykorzysujących stabilne i przewidywalne źródła energii takie jak hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy. Moc zainstalowana instalacji mogących korzystać z systemów FIP to max. 500 kW, a z systemu FIP to min. 500 kW i max. 1 MW. W mechanizmach FIT i FIP obowiązywać będzie stała cena zakupu przez 15 lat. Ma ona stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (biogazowni i elektrowni wodnej). Będzie ona podlegała corocznej waloryzacji.

Skąd takie zmiany w projekcie?

Jak zapewniają autorzy projektu, celem zmian, wprowadzonych w dokumencie jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy OZE z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej.

Dodajmy, że projekt zawiera również doprecyzowanie zasady, że energia elektryczna wytworzona w danej instalacji OZE może korzystać jednocześnie tylko z jednego systemu wsparcia. W ten sposób, przepisy doprecyzowały sytuację, w której mogłoby nastąpić nadwsparcie na skutek sprzedaży niewykorzystanej energii w ramach innego systemu wsparcia.

W przytoczonym dokumencie znajduje się też wiele poprawionych definicji, które dotyczą biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, stałej ceny zakupu czy, jak już pisaliśmy powyżej – spółdzielni energetycznej

Projekt ustawy z dnia 1 marca 2018r. – tutaj

Redakcja GLOBEnergia