Porozumienie

Listy sygnowali ze strony resortu klimatu i środowiska minister Michał Kurtyka oraz wiceminister i pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska, oraz przedstawiciele rynku.
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że list intencyjny trzeba traktować jako formułę otwartą – każdy podmiot będzie mógł przystąpić do listu.

Z treści listu wynika, że strony deklarują gotowość współpracy poprzez m.in.:

  • integrację środowisk zaangażowanych w rozwój sektora biogazu i biometanu oraz otoczenia tego sektora,
  • współpracę przy opracowaniu raportu w zakresie diagnozy obecnej sytuacji, potencjału oraz rekomendacji na rzecz optymalizacji rozwoju krajowego łańcucha dostaw dla przemysłu biogazowego w Polsce, wraz z opracowaniem zasad oceny udziału w dostawach krajowych dostawców materiałów, towarów i usług,
  • przekazywanie w dobrej wierze wiedzy oraz upowszechnianie informacji dotyczących technologii przemysłu biogazowego oraz rozwoju rynku biogazowego w Polsce i w Unii Europejskiej,
  • dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie rozwoju i wdrażania technologii produkcji biogazu z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk odpadów, przy poszanowaniu prawnie chronionej tajemnicy przedsiębiorstw.

fot. Ministerstwo Klimatu

Rząd

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, powiedział podczas spotkania, że misją resortu jest zagospodarowanie niszy gospodarczej, która będzie dla Polski perspektywiczna. Wskazał, że sektory biogazu, biopaliw, wodoryzacji gazów umożliwią dywersyfikację bazy technologicznej, źródeł energii oraz ograniczają import węglowodorów do Polski.

To co jest może dla rolnictwa niechcianym ciężarem, może być dla energetyki cennym surowcem – powiedział Kurtyka.

Dodał, że rozwój biogazu to szansa dla setek polskich firm. Podkreślił, że jest to polska specjalność i trzeba dać rozproszonej, demokratycznej, oddolnej rewolucji na bycie podłożem rozwoju nowego sektora. Zauważył, że energetyka będzie wychodziła poza swoje tradycyjne ramy. Komponentami integralnymi stały się ciepłownictwo czy transport, dlatego biogaz będzie kontrybutorem do uelastycznienia energetyki.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, powiedział, że wczorajsza uroczystość to początek procesu rozwoju branży biogazu i biometanu. Wyraził przekonanie, że resort i branża wypracuje dobre praktyki i skuteczne rozwiązania. Resort jest pierwszą agendą rządową, która realizuje porozumienia sektora:

W dniu 1 lipca podpisaliśmy porozumienie sektorowe dotyczące budowania sektora offshore wind, 7 lipca porozumienia dotyczące gospodarki wodorowej, 11 września porozumienie w zakresie budowy przemysłu PV i łańcuch wartości. Dziś podpisujemy list niesłychanie ważny z punktu widzenia gospodarki i sektora rolnictwa, aby zbudować silny segment gospodarki związany z wytwarzaniem biogazu i biometanu, który będzie wykorzystywany do potrzeb produkcji energii, ciepła czy dla potrzeb transportu – powiedział przedstawiciel resortu klimatu i środowiska podczas uroczystości.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE wskazał, że potrzebą transformacji jest rozwój instalacji OZE, takimi są biogazownie i biometanownie. Minister podziękował branży za już podjętą współpracę z branżą biometanu i biogazową w zakresie nowelizacji ustawy o OZE. Wiceminister twierdzi , że już na początku przyszłego roku po przeprowadzeniu konsultacji, ustawa zostanie skierowana do prac międzyresortowych, a następnie prac legislacyjnych w parlamencie.

Potencjał biogazu i biometanu w Polsce

Sylwia Koch-Kopyszko, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego powiedziała, że sygnatariusze listu są organizacjami, które skupiają rzeczywistych właścicieli instalacji biometanowych i biogazowych. Koch-Kopyszko podkreśliła, że branża jest na etapie analiz, jaki potencjał biometanu może być wykorzystany. To 100 mln ton bioodpadów rocznie, które możemy wykorzystywać w instalacjach fermentowania, 7 – 8 mld m3 biometanu przez instalacje w Polsce. Biometan to pierwszy element zielonych gazów w sieciach, drugi to biowodór.

Dewelopment projektów bywa trudny, czekamy na program uświadamiający społeczeństwo, że przetwórstwo rolno spożywcze może brać udział w wykorzystaniu instalacji bio wodorowych i biometanowych – mówiła Koch-Kopyszko.

Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wskazał, że w dążeniu do rozwoju biogazu bardzo pomogła zmiana polityki europejskiej oraz realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Podkreślił, że rozwój biogazu i biometanu to pomysł dedykowany nie tylko firmom, ale i społeczeństwu:

Polska będzie krajem bardziej niezależnym energetycznie, w szczególności w sektorze gazu. Jest to podejście konserwatywne, ale w miarę realne. W tej chwili wydobywamy około 4 mld m3 gazu, to stanowi ⅕ zapotrzebowania na gaz w Polsce – tłumaczył prezes PGNiG.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że PGNiG chce stworzyć model, w ramach którego chce zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej.

Już ustaliliśmy wymagania techniczne do podłączenia instalacji biometanowych. Mamy już jedną zgodę wydaną, 20 określonych warunków przyłączeniowych. Żeby proces nabrał skali, potrzeba nam jednak setek takich zakładów w Polsce. – powiedział Kwieciński.

Kwieciński wylicza, że możemy mieć szacunkowo od 1000 do 2000 zakładów – praktycznie każda gmina w Polsce może mieć taki zakład.

Produkcja biogazu na terenie Unii Europejskiej, zachęcona polityką energii odnawialnej, oprócz korzyści ekonomicznych, środowiskowych i klimatycznych, wzrosła do 18 miliardów m3 metanu (654 PJ) w 2015 r. Stanowi to prawie połowę światowej produkcji biogazu. UE jest światowym liderem w produkcji energii elektrycznej z biogazu, z zainstalowanymi ponad 10 GW i liczbą 17 400 biogazowni.

Podczas podpisania listu intencyjnego, stronę pozarządową reprezentowali: Sylwia Koch-Kopyszko – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Maciej Witucki – Konfederacja Lewiatan, Jerzy Kwieciński – PGNiG, Jarosław Wróbel – PGNiG, Józef Węgrecki – PKN Orlen, Bartłomiej Pawlak – PFR, Wojciech Kędzia – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Prof. Wojciech Czekała – Instytut Inżynierii Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Prof. Anna Chełmońska-Sojta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Piotr Kuś – Gaz-System, Ireneusz Krupa – PSG, Jakub Kowalski – PSG, Aleksander Ducha, Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego, Adam Stępień – Krajowa Izba Biopaliw, Marek Pituła – Polskie Stowarzyszenie Biometanu, Andrzej Radecki – PIGEOR, Dariusz Bojsza – Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, – Wojciech Paczyński – H. Cegielski – Poznań S.A, Marcin Roszkowski – Instytut Jagielloński.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom