Projekt uchwały

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji. MRPiT zachęca do udziału w rozmowach jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacje przedsiębiorców i przedstawicieli branży budowlanej oraz innych zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Obowiązek przygotowania Długoterminowej Strategii Renowacji (DSR) wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Według stanu na dzień 08.12.2020 r. spośród 27 państw członkowskich UE 17 z nich przedłożyło Komisji swoje długoterminowe strategie renowacji. 2 lutego br. projekt polskiej uchwały został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem IC6.

Polska Fala Renowacji

DSR jest dokumentem kompleksowym, który wytycza drogę poprawy efektywności energetycznej sektora budowlanego oraz proponuje ścieżkę realizacji głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce. Cele wyznaczone są na lata 2030, 2040 i 2050.

UE planuje poddać transformacji nie tylko energetykę i przemysł, ale także budownictwo, które odpowiada za znaczną część emisji zanieczyszczeń do powietrze. Kolejnym celem jest zwiększenie ich efektywności energetycznej.

Krajowe zasoby budowlane składają się z ponad 13,2 mln budynków, z czego ponad 40 proc. to budynki mieszkalne jednorodzinne. Jak tłumaczą autorzy projektu uchwały, o ile  budynki oddawane do użytku w XXI w. cechują się relatywnie wysoką efektywnością energetyczną, o tyle starsze zasoby budowlane charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na energię i wymagają termomodernizacji. Według najnowszych badań w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 2020 r. 30 proc. z nich będzie nadal wymagać termomodernizacji. Znaczna część obecnych budynków mieszkalnych cechuje się niską efektywnością energetyczną i będzie wymagała renowacji w kolejnych latach. Czytamy stronie RCL, że termomodernizacja pozwala na uzyskanie w budynkach mieszkalnych oszczędności energii końcowej sięgającej 147 TWh (co wynosi ok. 75 proc. obecnego poziomu ich zapotrzebowania na energię końcową), uzyskania redukcji emisji CO2 o ponad 37 mln ton rocznie (co stanowi ok. 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w Polsce) oraz uzyskania redukcji emisji pyłów o ok. 89 tys. ton rocznie (co stanowi około jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.

Poza programami już wdrożonymi jak STOP SMOG czy Czyste Powietrze, w przekonaniu autorów projektu trzeba wdrożyć dodatkowe zintegrowane działania celem przyspieszenia tempa termomodernizacji z obecnego niewystarczającego poziomu do średnio ok. 3,4 – 4,0 proc. w skali roku. Obecny kształt DSR proponuje scenariusz rekomendowany do 2050 r., w którym 66 proc. budynków zostanie doprowadzonych do standardu pasywnego, a 21 proc. do standardu energooszczędnego. Pozostałe 13 proc. budynków, których z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie da się tak głęboko zmodernizować, trafią do przedziału efektywności 90-150 kWh/( m2/rok).

Redakcja GLOBEnergia