Rząd tworzy ramy rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przedstawiciele rządu i samorządów zainaugurowali współpracę dotyczącą rozwoju elektromobilności. Jednym z istotnych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów elektrycznych w polskich miastach i gminach w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej, a także upowszechnienie elektrycznego transportu wśród mieszkańców korzystających z transportu indywidualnego.

Jak podaje IRENA, liczba samochodów elektrycznych pod koniec 2015 roku przekroczyła 1 milion sztuk na całym świecie. W ciągu roku liczba ta uległa podwojeniu. Szacuje się, że pod koniec 2016 roku, takich pojazdów było już ponad 2 mln!

Polska również zakłada bardzo ambitnie, że wzrost liczby samochodów elektrycznych będzie znaczący już w najbliższych latach. Aby tak jednak było, należy zapewnić właścicielom jak najlepsze warunki do korzystania z takich pojazdów, a podstawową sprawą jest tutaj infrastruktura do ich tankowania/ładowania.

Rząd do 2020 r. na program rozwoju elektromobilności przeznaczy 19 mld zł. Zapowiedź ta padła w dniu zawarcia przez Polski Fundusz Rozwoju porozumienia w celu wsparcia tego sektora w Polsce.

W związku z intensywnymi przygotowaniami do zmian jakie już niebawem mają nastąpić w polskim transporcie, Rada Ministrów 29 marca 2017 r.  przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument jest kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

Ramy zawierają:

  • ocenę aktualnego stanu i możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,
  • krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami,
  • instrumenty wspierające osiągnięcie ww. celów oraz niezbędne do wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności,
  • listę aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.

Zgodnie z zapisami Krajowych ram polityki w roku 2020 – w 32 wybranych  aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych.  Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem.

Natomiast do roku 2025 zostaną wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)  i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz  instalacje do bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście.

Źródło: Ministerstwo Energii