Główne cele zmian

Według wykazu prac rządu, do końca czerwca 2021 r. powinien pojawić się projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (z dnia 29 sierpnia 2014 r.) oraz niektórych innych ustaw. Za dokument odpowiedzialne jest Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii. Zmian regulacji wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmiany wynikają z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

W ramach nowelizacji zostaną wprowadzone zmiany korygujące istniejący mechanizm sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Ma to zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wymogów wynikających z dyrektywy 2010/31/UE. Jak czytamy na stronie KPRM, dalszy rozwój i usprawnienie systemu oceny efektywności energetycznej budynków, z wykorzystaniem informacji dotyczących charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności wykorzystania energii i nośników energii, zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej oraz w protokołach kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji, wpisuje się jednoznacznie w realizację działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Rząd chce wyeliminować wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązków związanych z przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej, jak również związane z kontrolą systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji w budynkach.

Nowelizacja ma wprowadzić rozwiązania, które będa wspierać strategię renowacji budynków w Polsce. Jej treść ma przygotować minister właściwy do spraw budownictwa. Istotne będą także zmiany wymagań w zakresie kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli.

Dokument wprowadza powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Nałożony zostanie także obowiązek montażu w odpowiednich budynkach systemów automatyki i sterowania.

Usprawnienie systemu oceny energetycznej budynków

Kolejnym ważnym celem zmian jest ulepszenie systemu oceny energetycznej budynków. Nowelizacja przewiduje obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo wznoszonych budynków z chwilą ich oddawania do użytkowania. Zostaną także wprowadzone mechanizmy gwarantujące przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej w związku ze sprzedażą lub wynajmem budynków lub części budynków.

Obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji będzie uzależniony od dokonania zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Nowelizacja umożliwi funkcjonowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji również w postaci elektronicznej. Projektowana regulacja zawiera przepisy, których celem jest uniemożliwienie funkcjonowania w obrocie, dokumentów niebędących świadectwami w rozumieniu przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, tj. dokumentów sporządzonych bez wykorzystania centralnego rejestru charakterystyki energetycznej.

KPRM informuje, że wzmocnienie funkcjonowania systemu oceny efektywności energetycznej budynków poprzez zapewnienie informacji na temat standardu energetycznego budynków i ich części, powinno mieć pozytywny wpływ przede wszystkim na ograniczenie zużycia energii i nośników energii (w tym nośników energii, w wyniku spalania których następuje silne lokalne zanieczyszczenie powietrza) przez budynki, ale również na ograniczenie stosowania najmniej efektywnych źródeł ciepła stosowanych w budynkach w Polsce.

Źródło: KPRM

Redakcja GLOBEnergia