13 września 2021 roku przedstawiciele NFOŚIGW, PFR, Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska spotkali się z sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zasady wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW w ramach nowego programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Przedsięwzięcie przewiduje stworzenie mechanizmu finansowania inwestycji, który oparty jest na współpracy właściciela budynku i przedsiębiorstwa ESCO (Energy Service Company), zarówno na etapie realizacji inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną, jak i długoterminowego zarządzania energią w zmodernizowanym budynku. Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW potwierdził gotowość ze strony NFOŚiGW wdrożenia programu priorytetowego, który został zapoczątkowany dzięki finansowaniu projektu FinEERGo-Dom przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Grafika: NFOŚiGW

Minister Michał Kurtyka podkreślił, że osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga działań nie tylko w dziedzinach będących od lat w centrum uwagi jak energetyka i przemysł, ale także w budownictwie.

– Skala wyzwań inwestycyjnych w tym sektorze w Polsce wymaga podejmowania zdecydowanych i nowatorskich kroków, którym towarzyszyć muszą także innowacyjne instrumenty finansowania. Należy do nich model inwestycji w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC (Energy Performance Contract) z zaangażowaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO – powiedział.

NFOŚiGW będą wspierać także PFR oraz KAPE. Wiceprezes Bartłomiej Pawlak przedstawił korzyści wynikające ze wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw ESCO oferowanego w ramach programu. Z kolei wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Lorkowski stwierdził, że NFOŚiGW doskonale rozumie, jak ważnym zadaniem jest wdrożenie w Polsce modelu ESCO.

– Cieszymy się, że będziemy współpracować ze sprawdzonymi partnerami – PFR oraz KAPE. Dzięki temu możliwe jest przezwyciężenie podstawowej przeszkody na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych w Polsce, jaką jest zmobilizowanie środków do sfinansowania wkładu własnego właściciela budynku. Dzięki szerokim horyzontom PFR oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej KAPE jesteśmy w stanie przezwyciężyć te bariery – powiedział Lorkowski.

Cenna okaże się współpraca z KAPE, która posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Na etapie pilotażowych inwestycji w projekcie FinEERGo-Dom będzie pełnić rolę doradcy energetycznego, co stanowi dużą wartość dodaną dla programu.

Źródło: NFOŚiGW

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom