Rząd zaktualizuje wymagania techniczne dla instalacji i urządzeń przyłączanych do systemu elektroenergetycznego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem przedstawionym podczas spotkania informacyjnego dot. II etapu Reformy Rynku Bilansującego.

Kluczowym zagadnieniem projektu rozporządzenia są zasady funkcjonowania Rynku Bilansującego. Projekt rozporządzenia dostosowuje go do założeń określonych w ramach zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z decyzji Komisji Europejskiej SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism oraz z Planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z art. 20 rozporządzenia 2019/943, które uwzględnia wskazane powyżej regulacje europejskie.

Projekt rozporządzenia jest więc II etapem reformy Rynku Bilansującego, zapoczątkowanej przez rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego. Jednym z głównych celów rozporządzenia jest poprawa jakości funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym jakości energii elektrycznej, oraz zapewnienie większej odporności na awarie.

Wymagania techniczne dla nowych przyłączy

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego rozporządzenie wprowadza nowe podejście  wymagań technicznych wobec instalacji, urządzeń i sieci przyłączanych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego, a także wymagań dotyczących jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci w związku z coraz szerszym występowaniem urządzeń niepołączonych synchronicznie.

Zmieniają się także przepisy dotyczące procedur awaryjnych i automatyki zabezpieczeniowej w celu zapewnienia pełnego stosowania przepisów unijnych regulujących te zagadnienia, tzn. przede wszystkim z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 roku ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Świadczenie usług na rzecz operatora

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, zostaną wprowadzone rozwiązania wspierające efektywne (poprawne) działanie mechanizmów wynikających z wdrożenia regulacji europejskich. Przewidywane jest dalsze rozszerzenie rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy – zwłaszcza wykorzystujący OZE, agregatorzy, posiadacze magazynów energii elektrycznej) i zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Rozporządzenie umożliwia modułom wytwarzania energii, magazynom energii elektrycznej, instalacjom odbiorczym oraz agregatom tych zasobów świadczenie usług bilansujących - czytamy w rozporządzeniu. Z kolei OSP umożliwia tworzenie jednostek grafikowych składających się z pojedynczych zasobów lub agregatów zasobów, przy czym jednostki wytwórcze centralnie dysponowane nie mogą wchodzić w skład agregatu zasobów. Minimalna moc zasobów tworzących jednostkę grafikową wynosi 200 kW, co odpowiada minimalnej mocy dla modułu wytwarzania energii elektrycznej typu B w rozumieniu rozporządzenia 2016/631. Maksymalna łączna moc osiągalna zasobów tworzących jednostkę grafikową wynosi 50 MW.

Ponadto projekt wprowadza do prawa krajowego niektóre pojęcia i instytucje z rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

Jest to pierwsza od lat kompleksowa regulacja kwestii systemowych, które pozostawały niezmienione od 4 maja 2007 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Rządowe Centrum Legislacji

Zobacz również