Projekt ustawy, poza mechanizmem ochrony Polaków przez wzrostami cen energii, ma za zadanie również uregulować kwestie obiecywanych od dłuższego czasu zasad wsparcia dla zakupu pojazdów elektrycznych. W projekcie znajdujemy m. in zapis mówiący o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Dodano bowiem zapis o wsparciu zakupu nowych pojazdów, wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Wiemy zatem, że wsparcie będzie można otrzymać tylko na zakup samochodu nowego – to cenna wiadomość, biorąc pod uwagę koszty nowych pojazdów elektrycznych.

Co więcej, wiemy również, że wsparciem nie będą objęte pojazdy hybrydowe.

Jak zmieniono zapisy?

Porównując aktualnie obowiązujące przepisy do tych zaproponowanych w nowelizacji zauważamy, że aktualne brzmienie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wskazuje, że o wsparcie na zakup pojazdów występować mogą jedynie przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego jest udzielane w trybie konkursowym dla projektów, które uzyskają najwyższą ilość punktów w danym postępowaniu.
Na dzień dzisiejszy, w ustawie brak zatem zapisów o osobach fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. To właśnie najistotniejsza zmiana przepisów.

Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok.
W związku z tym wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie bez konkursu, co zdecydowanie ułatwi dostępność pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem dla wielu obywateli Polski.

Z projektu ustawy, to właściwie wszystkie informacje, które można wyczytać w temacie wsparcia elektromobilności. Szczegółowe warunki udzielania wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia w ramach rozwoju rynku pojazdów elektrycznych poznamy dopiero w rozporządzeniu.
Rozporządzenie przygotuje minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że według projektu rozporządzenia do ustawy o elektromobilności, które pojawiło się w lutym, zapowiadane były dofinansowania na poziomie

  • do 36 tys. złotych za zakup nowego auta elektrycznego,
  • do 150 tys. zł dla pojazdu komunalnego
  • do 150 tys. zł dla stacji ładowania o dużej mocy.

Czy takie poziomy wsparcia są realne? Czy ministrowie podtrzymają złożone obietnice?

Czekamy zatem na kolejne rozporządzenie w tej sprawie.

Redakcja GLOBEnergia