Ponad 16 mln zł przeznaczone zostało na poddziałanie ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Fundusze można zdobyć na wykorzystanie energii słonecznej (1,68 mln zł w konkursie), biomasę (11,5 mln zł) oraz energię geotermalną (2,1 mln zł).

 

Nabór wniosków na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 ruszył 20 sierpnia i potrwa do 13 września. Wsparcie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne. Projekty, które mają szansę na dofinansowanie, muszą zakładać dofinansowane, muszą zakładać inwestycje w infrastrukturę wytwarzanie, magazynowanie i przesył energii odnawialnej. Może to być: budowa lub remont jednostek wytwarzania energii, zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie