Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – oś 3 PROW rozszerzona o ekologiczne instalacje. 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmodyfikowało pod koniec marca przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii na budowę mikroinstalacji prosumenckich wyko-rzystujących odnawialne źródła energii (OZE) przyznawanych z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. 
 
Samorządy wykazują coraz większe zainteresowanie tymi projektami, a w związku z tym, że wsparcie będą otrzymywać trzy najlepsze projekty w każdym województwie, a fundusze będą dzielone na współfi-nansowanie innych operacji w zależności od liczby przyznanych punktów – rozpoczyna się rywaliza-cja. 
 
Samorząd Miasta Zambrów planuje wspieranie projektów na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (tzw. baterii słonecznych) na terenie miasta, w tym w domach jednorodzinnych. W marcu przeprowadzono na tere-nie miasta ankietę o charakterze informacyjnym,  z której wynika, że mocą poniżej 5kW jest zainteresowa-nych 23% respondentów, mocą od 5 do 10 kW – 55%, zaś mocą pow. 10kW – 22% respondentów. 

Energetyka odnawialna w PROW – Będą pieniądze – TUTAJ

Program ten jest skierowany do gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin wiej-skich. Dofinansowanie inwestycji w OZE dla jednej gminy może wynieść maksymalnie do 200 tys. euro przy 90-procentowym poziomie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, a zainteresowani, będą mogli ubiegać się o pieniądze zarówno na zakup urządzeń, jak i na ich montaż
 
Zainteresowanych gmin jest coraz więcej. Fakt, że dofinansowanie może sięgać 90% sprawia, że nawet termin realizacji inwestycji do października 2015 nie odstrasza inwestorów. Pamiętajmy bowiem, że aby skorzystać z taryf gwarantowanych na podstawie Ustawy o OZE instalacja powinna powstać po 1 stycznia 2016 roku. 
 
Źródło: Gmina Zambrów