Podczas spotkania poruszano ważną kwestię, jaką jest perspektywa stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Według Zdzisława Pupy – przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska, dzięki nowoczesnym, innowacyjnym technologiom, problem osadów ściekowych może być rozwiązany, a same osady mogą pomóc gospodarce wykorzystać je energetycznie i ograniczyć zmiany klimatyczne.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Senatu RP „Na gospodarkę odpadami i na gospodarkę wodno-ściekową mamy łącznie 3,4 mld euro w tej perspektywie unijnej” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Jak wynikało z obrad komisji, ważną rolę we wdrażaniu zarówno selektywnej zbiórki odpadów, jak i wykorzystaniu środków finansowych będą miały lokalne samorządy.

Na pewno chcielibyśmy też, aby gospodarka obiegu zamkniętego była szansą dla obszarów  niezurbanizowanych, dla gmin wiejskich. I mała skala i duża skala tu jest ważna, tak aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony – dodał Sławomir Mazurek.

Dodał, że idea gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrażanie tej idei będzie mieć wpływ na budżety samorządowe, jak i te domowe.

Koncepcję gospodarki cyrkulacyjnej w branży wodno-ściekowo-osadowej zaprezentował prof. Marek Gromiec z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania i Politechniki Warszawskiej, a prof. January Bień, z Politechniki Częstochowskiej omówił wykorzystanie osadów ściekowych w energetyce.

 W kwestii gospodarki odpadami i lepszego wykorzystania odzyskanych zasobów wiceminister Mazurek stwierdził: „(…) jeśli mamy możliwość oszczędności energetycznych, jeśli mamy możliwość zaoszczędzenia na tym, że będziemy coraz lepszej jakości surowców dostarczać gospodarce, to jest to kolejna szansa, żeby budować potencjał, który nie będzie powodować dodatkowych kosztów, a jednocześnie będzie budował nasze możliwości.

Zagospodarowanie odpadów ściekowych wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, która znalazła się w krajowym planie gospodarki odpadami 2022, który został uchwalony przez Radę Ministrów w lipcu 2016 r.

Senat wyjaśnia również, że gospodarka obiegu zamkniętego, zwana także cyrkulacyjną, opiera się na założeniu, że surowce, materiały i produkty powinny być wykorzystywane przez maksymalnie długi czas. Odpady traktowane są jako źródło cennych surowców, które mogą być poddane ponownemu wykorzystywaniu, a ilość nieprzetwarzalnych odpadów powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Ta idea ma zastosowanie na wszystkich etapach życia produktu. Jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, który ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki, niskoemisyjnej, oszczędnej i konkurencyjnej.

Źródło: Senat RP

Redakcja GLOBEnergia