W dniu dzisiejszym, piątek 10/06/2016, Sejm RP przyjął Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wpłynął do Sejmu 5 maja 2016 roku, 10 maja 2016 roku został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 20 maja 2016 roku.

Dwukrotnie był kierowany do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, ostatni raz 8 czerwca 2016 roku po II czytaniu na posiedzeniu Sejmu. 9 czerwca Komisja wniosła do Sejmu o przyjęcie części poprawek.

Jedną z najważniejszych poprawek, która została przyjęta przez Komisję, była poprawka zgłoszona przez KP  Kukiz’15, jako że definiuje ona status prosumenta wobec operatora sieci elektroenergetycznej. Ma ona następującą treść:

„Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.” i o 0,1 podnosi stosunek ilościowy dla mikroinstalacji względem projektu pierwotnego.

Powyższa poprawka została przyjęta również w Sejmie, odrzucone zostały jednak poprawki zmieniające definicję prosumenta, co oznacza, że mali przedsiębiorcy wciąż do grona prosumentów nie będą mogli się zaliczać jako wytwórcy energii na budynkach przemysłowych – zgodnie z obowiązującymi zapisami mogą oni montować instalacje na budynkach prywatnych, zaliczając się wtedy do grona prosumentów.

Zlikwidowane zostały też taryfy gwarantowane, które zapisane były w ustawie z 20 lutego 2015 roku, w zamian za nie wprowadzone zostały tzw. opusty, opisane w powyższej treści poprawki.

Więcej informacji na temat ustawy wkrótce.

Źródło: GLOBEnergia