Włączenie sektora bankowego w program „Czyste Powietrze” to realizacja rekomendacji przygotowanych przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej. Warto przypomnieć, że współpraca rządu z sektorem bankowym ma doprowadzić do intensyfikacji inwestycji w termomodernizację budynków mieszkalnych, co przyczyni się do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności w ilości energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe.

Współpraca ta pozwoli również na wypracowanie najlepszych praktyk, które zostaną wykorzystane przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad wydatkowania przez Polskę środków unijnych na walkę ze smogiem w kolejnej perspektywie budżetowej 2021-2027. Wstępny termin uruchomienia nowej ścieżki finansowania inwestycji był określany na jesień 2020. Prace potrwają jednak nieco dłużej.

Jakie efekty po roku rozmów i konsultacji?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w odpowiedzi na redakcyjne pytania informuje, że wspólnie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) i przedstawicielami sektora bankowego pracuje nad systemowym włączeniem sektora bankowego do programu „Czyste Powietrze 2.0”.

Zasady współpracy reguluje porozumienie podpisane przez NFOŚiGW ze Związkiem Banków Polskich 30 kwietnia 2020 r. Prace prowadzone są w kilku specjalnych grupach roboczych, powołanych w ramach porozumienia (m.in. ds. wypracowania projektu umowy, ds. platformy IT, ds. gwarancji kredytowych), które przygotowują szczegółowe rozwiązania i dokumenty niezbędne do uruchomienia i realizacji tzw. „ścieżki bankowej”.

Proekologiczne gwarancje bankowe – pierwszy etap już wdrożony

Jak wynika z prac i rozmów, sektor bankowy konsekwentnie podkreślał znaczenie stworzenia mechanizmu finansowanego przez NFOŚiGW dot. udzielania proekologicznych gwarancji bankowych. Takie rozwiązanie pozwoli bankom poszerzyć ofertę kredytową wspierającą program „Czyste Powietrze 2.0” i zwiększyć dostępność kredytu dla klientów.

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że stosowne zapisy dotyczące wprowadzenia takich gwarancji bankowych (które mają zostać uruchomione dzięki współpracy NFOŚiGW z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) znalazły się w przepisach projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która została przyjęta przez Radę Ministrów i skierowana do Sejmu w sierpniu br. Aktualnie ustawa znajduje się w Senacie.
Jak informuje NFOŚiGW, prace nad tą ustawą zakończą się w ciągu najbliższych miesięcy.
To pozwoli na stworzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu gwarancyjnego wspierającego „ścieżkę bankową” dla „Czystego Powietrza 2.0”.

Wniosek będzie jeszcze prostszy!

Narodowy fundusz zaznacza też, że z rozmów z sektorem bankowym wypływa jeszcze jeden profit: kolejne znaczne uproszczenie wniosku o dofinansowanie dla inwestorów starających się o dotację, z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu.
Przygotowywany jest jeszcze zakres zmian w systemach informatycznych, które będą niezbędne do elektronicznej obsługi całego procesu.

Wdrażanie rozpoczęte!

Fundusz informuje, że etap wdrażania zmian we wszystkich zaangażowanych instytucjach: wfośigw, bankach i NFOŚiGW został rozpoczęty.

Pozytywną informacją jest to, że wszystkie zainteresowane strony deklarują uruchomienie kredytów połączonych z dotacjami z programu „Czyste Powietrze 2.0” na początku 2021 roku.

Co ciekawe, przystąpienie do programu zadeklarowały banki komercyjne oraz zrzeszenia bankowości spółdzielczej. To ma pozwolić na jeszcze szersze dotarcie programu do Polaków.

Bankowość elektroniczna i oddziały banków mają za sobą realizację kilku dotacyjnych programów społecznych, a więc są banki, które dobrze czują potencjał tego programu. Mało tego – są też banki, które za mają doświadczenie we wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych, chociażby w kwestii kolektorów słonecznych.
Potencjał do pozyskania nowych klientów jest więc spory. Nie oznacza to, że trzeba osiadać na laurach. Banki ciągle uczą się obsługi takich programów. Czekamy na pierwsze efekty.

 

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia