W połowie sierpnia informowaliśmy, że Sejm RP przyjął w III czytaniu nowelizację ustawy o OZE zmieniającą m.in. definicję małej instalacji OZE i ograniczającą obowiązki koncesyjne dla małych wytwórców oraz wydłużającą system wsparcia. Teraz projekt trafił do Senatu. Nowe przepisy pozwolą Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa (KOWR), aby w trybie bezprzetargowym mógł przekazywać w dzierżawę spółkom Skarbu Państwa pod budowę OZE grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawodawca tłumaczy to koniecznością umożliwienia szybkiego dostępu do gruntów, na których będą realizowane takie inwestycje, aby partycypować w realizacji postawionych celów unijnych w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Propozycja nie spotkała się z pochlebnymi opiniami ekspertów, a wręcz przeciwnie. W opinii m.in. Konfederacji Lewiatan, zawarte przepisy w nowelizacji dyskryminują prywatne firmy w obszarze dzierżawy gruntów. Ponadto na nietypowe zapisy wskazywała Kancelaria Prawna CCLAW już w kwietniu 2021 roku.

Tak jak wspomnieliśmy, projekt ustawy trafił do Senatu i jak donoszą agencje prasowe, senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu przyjęła poprawkę, w której skreśla z ustawy o OZE artykułu o tym, że KOWR może przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym tylko spółkom Skarbu Państwa.

Jak czytamy w opinii, spółki państwowe w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym instalacji z OZE, będą mogły wydzierżawiać nieruchomości należące do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z pominięciem procedury przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Z uprawnienia takiego nie będą natomiast mogły skorzystać inne podmioty prowadzące ten sam rodzaj działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

“Wskazane wyżej wątpliwości wynikają między innymi z tego, że z informacji zamieszczonych w uzasadnieniu do projektu opiniowanej ustawy nie wynika, czy proponowane rozwiązanie w ocenie projektodawcy nie naruszy postanowień art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji” – wyjaśnia Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Czytamy, że nowe regulacje mogą nawet sugerować, że proponowany przepis ma na celu wprowadzenie ułatwień w zakresie produkcji energii elektrycznej, i zwiększenia w niej udziału OZE, a taka działalność może być, jak się wydaje, prowadzona również przez podmioty inne niż objęte tym przepisem. Biuro Legislacyjne proponuje, że zasadnym byłoby więc wyjaśnienie przez przedstawiciela Rządu, czy w jego ocenie proponowany przepis nie doprowadzi do naruszenia określonych w art. 32 Konstytucji zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji w życiu gospodarczym oraz, czy jest on racjonalnie uzasadniony na gruncie art. 31 ust. 3 Konstytucji. Biuro precyzuje, czy waga interesu, któremu ma służyć uprzywilejowanie określonej grupy podmiotów, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które potencjalnie zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych.

Senacka Komisja ostatecznie przegłosowała poprawkę skreślającą ten artykuł. Komisja poparła też inne poprawki o charakterze precyzującym, wynikające z uwag Biura Legislacyjnego.

Przypomnijmy, że głównym celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Ma to nastąpić przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE, określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o OZE. Ponadto proponowane w ustawie rozwiązania mają na celu wprowadzenie ułatwień w lokalizowaniu inwestycji oraz wydłużenie okresu funkcjonowania systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Źródło: Senat/Polska Agencja Prasowa

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom