Podczas ostatniego posiedzenia senatu, senatorowie zagłosowali za przyjęciem nowelizacji trzech ustaw ważnych dla ochrony środowiska naturalnego.

 
Przepisy dotyczą: poprawy jakości powietrza, lepszej ochrony przed awariami przemysłowymi, a także zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Ustawy środowiskowe przyjęte dziś przez Senatorów to:
• nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa). Wprowadza ona rozwiązania, które pozwolą samorządom skuteczniej dbać o jakość powietrza. Będą one m.in. mogły, za pomocą uchwały sejmiku wojewódzkiego, biorąc pod uwagę jakość powietrza i potrzeby mieszkańców, określić rodzaj i jakość paliw dopuszczonych do stosowania w domowych piecach, a także wyznaczyć standardy techniczne dla tych pieców. Nowelizacja wprowadza także rozwiązania pozwalające bardziej racjonalnie chronić ludzi i środowisko przed hałasem;
• nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawa w zakresie dyrektywy SEVESO III. Celem tej zmiany jest skuteczniejsze zapobieganie poważnym awariom w zakładach przemysłowych, a w razie ich wystąpienia – zapewnienie najwyższego poziomu ochrony ludzi i środowiska;
• nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli m.in. nieodpłatnie zwrócić sklepowi zużyty sprzęt (np. lodówkę lub pralkę) w miejscu dostawy nowo zakupionego sprzętu (np. w mieszkaniu), o ile zużyte urządzenie jest tego samego rodzaju.
Minister środowiska Maciej Grabowski z satysfakcją przyjął wynik głosowania senatorów. Jak sam twierdzi – Udało się zaakceptować trzy ważne dla poprawy stanu środowiska w Polsce, ale też komfortu życia i zdrowia mieszkańców przepisy.
Nowe przepisy pozwolą na bardziej skuteczną walkę ze smogiem czy lepszą ochronę przed poważnymi awariami przemysłowymi.
 
Źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska