Aktualności Aktualności

Sezon urlopowy – URE przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

walizka, rachunki za prąd,

Akcja ma na celu informowanie o ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, praw i obowiązków konsumentów przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. Jak co roku, również Urząd Regulacji Energetyki przypomina o czym warto pamiętać, żeby cieszyć się udanymi wakacjami także po ich zakończeniu.

Ureguluj rachunki za prąd i gaz

Ważne, aby przed wyjazdem na urlop upewnić się, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane we właściwym terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może pozbawić konsumenta dostaw gazu czy energii, jeśli termin ten zostanie nieznacznie przekroczony, jednak może wstrzymać ich dostarczanie w przypadku co najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą.

Zanim jednak przedsiębiorstwo przerwie dostawy mediów do mieszkania klienta, musi on zostać o tym powiadomiony na piśmie. Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowiązane wyznaczyć odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. Należy także pamiętać, że wznowienie dostawy energii czy gazu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość określona jest w taryfie przedsiębiorstwa. Dlatego przed planowaniem dłuższej podróży, warto upewnić się, czy po powrocie zdążymy opłacić rachunek w odpowiednim terminie.

Zabezpiecz urządzenia na wypadek wyładowań atmosferycznych

Zmieniające się warunki klimatyczne coraz częściej powodują ekstremalne skoki temperatury powietrza, upały, nagłe wichury czy burze połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Te ostatnie mogą poważnie uszkodzić podłączone do sieci urządzenia. Dlatego w celu ich zabezpieczenia przed awarią spowodowaną wyładowaniami, na czas naszej nieobecności, wyłączmy je z sieci. Jeśli jednak posiadasz sprzęt, który nawet podczas urlopu powinien pozostać aktywny, podłącz go do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia lub skorzystaj z gniazdek z uziemieniem.

Zmniejsz zużycie energii elektrycznej

Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności w domu, czy też w rodzinnej firmie, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, ale także znakomity sposób oszczędzania pieniędzy i energii. Z myślą o swoim portfelu możesz zmniejszyć rachunek za energię elektryczną i co - równie ważne - racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Uważaj na nieuczciwych sprzedawców

Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają skargi dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Tego typu praktyki mogą również zdarzyć się w okresie wakacyjnym.

Z analizy skarg wynika, że niektórzy przedstawiciele handlowi stosowali niezgodne ze stanem faktycznym praktyki, m.in.:

 • Przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa, z którym odbiorca miał podpisaną umowę), W związku z tym, odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą.  Byli przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą.
 • Przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy.
 • Fałszywie informowali odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy.
 • Fałszywie informowali odbiorców, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów. Odbiorcy podpisywali umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą.
 • Fałszywie obiecywali sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważał, że płatności są większe niż dotychczas.
 • Nie informowali przy zawieraniu umów o zawartych w nich usługach dodatkowych - np. ubezpieczeniu, które wiążą się z dodatkowymi opłatami.
 • Informowali, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy.
 • Nie informowali o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy.
 • Stosowali różne techniki manipulacyjne w celu podpisania umowy, np. ponaglali konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Przypominamy zatem, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii odbiorca powinien:

 • Upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje. Odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia.
 • Przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania.
 • Nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania. Odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie. Wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36.
 • Dopilnować by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Naruszenia warunków umowy - reklamacje

W przypadku naruszenia warunków zawartej umowy, należy się zwrócić do przedsiębiorstwa energetycznego (sprzedawcy) z reklamacją. Firma ma 14 dni na rozpatrzenie takiej reklamacji (o ile umowa nie stanowi inaczej).

Jeśli reklamacja nie pomoże, poproś o pomoc Koordynatora ds. negocjacji działającego przy Prezesie URE i wystąp do niego z wnioskiem o rozwiązanie sporu.

Przypominamy jednocześnie, że Prezes URE nie jest właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z umowy pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a konsumentami. W tym zakresie właściwy jest sąd powszechny. Tutaj także można wystąpić najpierw z wnioskiem do Koordynatora ds. negocjacji działającego przy Prezesie URE.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki