Skarb Państwa może zarobić prawie miliard złotych na dzierżawie gruntów pod PV!

Grunty pod farmy fotowoltaiczne są obecnie towarem deficytowym. Spółki realizujące instalacje fotowoltaiczne w naszym kraju prześcigają się w poszukiwaniu właścicieli gruntów, których działki byłby odpowiednie do budowy instalacji OZE. Zainteresowanie dzierżawieniem gruntów pod inwestycje fotowoltaiczne jest spotykane również ze strony samych właścicieli gruntów, którzy chcieliby oddać swoją ziemię w dzierżawę w zamian za regularne korzyści finansowe. Takie korzyści, mogą zasilać również Skarb Państwa. W ten sposób Skarb Państwa może być zasilony 869,44 mln zł do 2032 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Projekt nowelizacji o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Według oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wprowadzenie możliwości pobierania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) czynszu za dzierżawę nieruchomości pod instalacje fotowoltaiczne dałoby 869,44 mln zł do roku 2032. Projekt ten zakłada rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieruchomości objęte tą zasadą są rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Rozszerzenie katalogu ma dotyczyć nieruchomości rolnych, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI, które są wydzierżawiane na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z analizami w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się ponad 31 tys. gruntów o niskiej przydatności rolniczej, które potencjalnie mogą być wykorzystane dla potrzeb OZE.

Cel projektu

Nowelizacja ma na celu umożliwienie pobierania przez Krajowy Ośrodek czynszu za grunty klasy VI wydzierżawiane na cele związane z eksploatacją instalacji fotowoltaicznych.

Krajowy Ośrodek dokonał analizy szacunkowych wpływów z dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne w latach 2022-2032 przy założeniu poniższych powierzchni oraz stawki czynszu na poziomie 9000 zł/ha (wynikającej z analiz rynku). Według szacunków, w roku 2022 pod fotowoltaikę wynajętych zostałoby 300 ha, a w 2032 roku 14 tys. ha. Dochód z wynajmu (przy założeniu czynszu za cały rok 2022) wyniósłby 2,7 mln zł, a w roku 2032 - 125,8 mln zł. Łącznie za cały okres 2022-2032 byłoby to 869,44 mln zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów na cele fotowoltaiczne zostały oszacowane na podstawie informacji dotyczącej powierzchni gruntów przeznaczonych na te cele, które obecnie są możliwe do rozdysponowania i średniej wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha takich gruntów, a w kolejnych latach wzięto pod uwagę powierzchnię gruntów o tym przeznaczeniu powracających z wygasających umów dzierżawy.

Projekt zakłada, że ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews

Zobacz również