URE informuje w komunikatach o zasadach składania podpisów pod ofertami oraz o konieczności aktualizacji deklaracji o przystąpieniu do aukcji i zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji.

Po pierwsze,  art. 78 ust. 6 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii przewiduje bezwzględny wymóg przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w formie elektronicznej – za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej. Kolejne zapisy mówią o tym, że oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera m.in. oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, które ze względu na swój charakter – kwalifikować należy jako oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem może ono zostać złożone – wyłącznie przez stronę toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki postępowania.

W komunikacie pojawiła się również informacja, że system IPA nie limituje ilości oraz rodzaju składanych podpisów, umożliwiając składanie na jednym formularzu oferty zarówno podpisów zaufanych ePUAP, jak i kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Resumując, wszelkie dokumenty potwierdzające zasady reprezentacji podmiotu (wytwórcy) zamierzającego wziąć udział w aukcji, powinny być niezwłocznie przedstawiane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Do dokumentów tych zaliczyć należy w szczególności umowy spółek cywilnych, obrazujące skład osoby wspólników tych spółek.

Niedopełnienie obowiązku poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianach w zakresie aktualnej reprezentacji wytwórcy może spowodować negatywne konsekwencje w postaci zakwalifikowania oferty wysłanej za pośrednictwem formularza IPA jako niezłożonej.

W związku z nowelizacją prawa, które obowiązuje od 1 lipca, URE informuje również, że nowe prawo ma wpływ m.in. na zasady przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym wytwórcy składający deklaracje o przystąpieniu do aukcji, a także wnioskujący o wydanie zaświadczeń o dopuszczeniu do udziału w aukcji powinni uwzględnić wymogi i przekazywać informacje dotyczące parametrów instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie wynikającym ze znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (rodzaj, moc zainstalowana elektryczna, stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz emisja CO2).

Dotyczy to także wytwórców energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy złożyli już deklaracje o przystąpieniu do udziału w aukcji oraz wytwórców, którzy uzyskali już zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, przy czym dokumenty przedstawiane organowi nie zawierały wszystkich informacji określonych przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 r.


Pełne zapisy informacji dostępne są TUTAJ


Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia