Uzasadnienie zmian

Za uchwaleniem nowelizacji Prawa ochrony środowiska (Poś) oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym głosowało 287 posłów, przeciw było 136, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.
W uzasadnieniu zamieszczono, że podstawowym celem zmiany ustawy POŚ jest przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza na większości obszaru Polski. Zmiana ma też na celu wypełnienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego niespełnienia wymogów jakości powietrza.

Wyrok TSUE dotyczy zaobserwowanych w okresie od 2007 r. do 2015 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość średniodobowa) w 35 strefach oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w 9 strefach. Jednocześnie, mając na uwadze obserwowane przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, TSUE stwierdził, że nie podejmowano odpowiednich działań naprawczych.

Trudny aspekt poprawy jakości powietrza

Większość państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polska, ma trudności w sprostaniu wymogom jakości powietrza ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10. Za te przekroczenia odpowiada zwłaszcza sektor bytowo-komunalny oraz transport. Zmiana ma zobowiązać do wprowadzenia działań naprawczych, które zminimalizują oddziaływanie tych sektorów na środowisko.

W ramach rocznej zbiorczej oceny jakości powietrza w Polsce za 2017 r. pod kątem pyłu PM10, spośród 46 stref podlegających ocenie, w oparciu o wartość 24-godzinną poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, jedynie 12 stref zaliczono do klasy nieprzekraczających poziomu dopuszczalnego. Pomimo obserwowanego zmniejszania emisji prekursorów pyłów do powietrza, w dalszym ciągu przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pozostają najistotniejszym problemem jakości powietrza w Polsce.

Krótszy czas przygotowania planów ochrony powietrza

W celu przyśpieszenia prac projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie skrócenia o 3 miesiące terminu opracowania i przedstawiania do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projektu uchwały w sprawie programów ochrony powietrza (POP), mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych, docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.

Zmiana ustala termin przekazania nowych POP, o których mowa powyżej, do końca czerwca 2020 r.
Zmiany wprowadzane w projekcie mają służyć doprecyzowaniu brzmienia obowiązujących przepisów zmienianej ustawy, aby wyeliminować niejasności w ich stosowaniu.

Powyższe zmiany raczej nie wpłyną bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Aby przyspieszyć walkę ze smogiem potrzebne są konkretne działania podjęte przez Ministerstwo Środowisko i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak zauważa prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, program ochrony środowiska wciąż stoi w miejscu.

Źródło: sejm.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia