Bank Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rusza z preferencyjną ofertą wspierającą m.in. wymianę kotłów i modernizację systemów grzewczych na terenie województwa śląskiego. Linia kredytowa pochodzi ze środków WFOŚiGW, a jej wyróżnikiem jest dotacja w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu. Umowa regulująca zakres współpracy między Funduszem i BOŚ została podpisana dzisiaj w Katowicach. Preferencyjne kredyty WFOŚiGW będą dostępne w oddziałach BOŚ w listopadzie br.

Preferencyjne kredyty z dopłatą na wymianę kotłów, instalacje OZE i inne inwestycje proekologiczne

Najnowsza linia kredytowa WFOŚiGW w Katowicach przeznaczona jest na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym wymianę kotłów, bądź modernizację systemów grzewczych (na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie urządzenia opalane gazem, olejem, biomasą lub paliwem stałym spełniające wymogi 5 klasy), montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, a także  termomodernizację budynków wraz z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu. Środki dostępne w ramach linii mogą wspierać także  przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód, takie jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej (przykanaliki).

Kredyty i dofinansowania ułatwią walkę ze smogiem na Śląsku

Kredyty, które będą dostępne w BOŚ w listopadzie br., pozwalają na sfinansowanie
do 75 proc. nakładów brutto przedsięwzięcia (nie więcej jednak niż 300 tys. zł) oraz na uzyskanie dotacji w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu, co łącznie pozwala pokryć
90 proc. kosztów kwalifikowanych. O preferencyjne kredyty przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery mogą ubiegać się klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe, natomiast kredyty na przydomowe oczyszczalnie i przyłącza do kanalizacji przeznaczone są wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Spodziewamy się dużego zainteresowania, szczególnie ze strony tych klientów, którzy rozważają modernizację systemu grzewczego. To szczególnie ważne przedsięwzięcia z uwagi na walkę ze smogiem, który coraz częściej daje się we znaki mieszkańcom polskich miast
– mówi Dariusz Grylak, Wiceprezes Zarządu BOŚ. – Istotna jest także możliwość sfinansowania przyłącza do sieci kanalizacyjnej, gdyż wiele śląskich miast je rozbudowuje, umożliwiając mieszkańcom przyłączanie się do sieci  – dodaje Grylak.

Wszyscy klienci zainteresowani dofinasowaniem będą mogli zgłosić się do doradców
w placówkach BOŚ na terenie województwa śląskiego lub do Głównego Ekologa ds. Klientów Detalicznych (https://www.bosbank.pl/ekopolska, zakładka „Główni Ekolodzy”).

Źródło: BOŚ Bank

Redakcja GLOBEnergia