26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisany został List intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”. Sześć powiatów łączy się na rzecz OZE. Samorządy te zadeklarowały chęć działania na rzecz odnawialnych źródeł energii!

List intencyjny

W Polsce dzieje się coraz więcej jeśli chodzi o rozwój i wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii! 26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisany został List intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”. List podpisało sześć powiatów: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki i tarnogórski.

Podpisanie listu intencyjnego źródło: starostwo.gliwice.pl

Samorządy zadeklarowały chęć współdziałania w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wyniku realizacji działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Klaster energii

W ubiegłym roku, Powiat Gliwicki jako jeden z niewielu w kraju, uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Certyfikat został nadany przez Ministerstwo Energii, które w ten sposób doceniło przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Teraz, współdziałając z innymi powiatami w województwie, pojawiły się nowe możliwości podjęcia działań powiązanych z odnawialnymi źródłami energii i pozyskania na ten cel środków z funduszy unijnych oraz z funduszy ochrony środowiska.

Jest to kontynuacja naszych działań podjętych w ramach Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Prawomocny podpis

Podczas uroczystego podpisania Listu intencyjnego swe poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowali sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, posłowie Barbara Dziuk i Piotr Pyzik, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk oraz Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Partnerem dla powiatów w zakresie innowacyjnej gospodarki okazał się Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”, mający wizję, w jaki sposób obniżyć koszty pozyskiwania energii i sprawić, by pochodziła ona ze źródeł ekologicznych.

Powiaty, które podpisały List intencyjny, są otwarte na nowoczesne rozwiązania, co na pewno będzie się działo z korzyścią dla mieszkańców. Inicjatorzy pomysłu przewidują, że w ciągu dwóch lat da on konkretne efekty ekonomiczne i ekologiczne.

Podpisanie listu intencyjnego źródło: starostwo.gliwice.pl

Wsparcie

Gratuluję staroście gliwickiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania tego Listu intencyjnego – mówi minister Adam Gawęda.

Walka o czyste powietrze to zadanie, przy którego wsparciu pomoże m.in. Politechnika Śląska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inicjatywa pozwoli samorządowcom podjąć działania w całej przestrzeni energetyki rozproszonej, która jest ważnym ogniwem polityki energetycznej państwa do roku 2040. Przedsięwzięcie pokazuje, że przy udziale jednostek samorządu terytorialnego można w sposób odpowiedzialny realizować bardzo ambitne projekty.

Jest to kolejny krok w kierunku zwalczania niskiej emisji, pozyskania zielonej energii, ale to co najważniejsze, zapewnienia korzyści naszym mieszkańcom poprzez obniżenie ceny energii – cieszy się Józef Kruczek, koordynator Klastra Energii.

Współdziałanie sześciu powiatów z terenu naszego województwa daje dobry punkt wyjścia do tej walki! Korzyściami z utworzenia Związku „Śląska energia” będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć, obniżenie kosztów administracyjnych, realizacja dużych projektów połączonych w wiązki projektów subregionalnych, tworzenie wizerunku silnego regionu obejmującego obszar sześciu powiatów, na terenie których będą realizowane wspólne projekty wynikające z konkretnych, zidentyfikowanych potrzeb związanych z OZE.

Śląsk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych rejonów w Polsce. Teraz sytuacja powoli się zmienia, a działania na rzecz OZE są coraz bardziej powszechne! Oby tak dalej!

Źródło: Starostwo w Gliwicach

Redakcja GLOBEnergia