Konkurs dla Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego obejmuje następujące typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Nabór potrwa do 30.03.2016 r., a o dofinansowanie mogą starać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Konkurs dla drugiego Poddziałania dofinansowuje projekty poprawiające efektywność energetyczną oświetleniaNabór potrwa do 29.12.2016 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 95%, w tym 10% z budżetu państwa dla projektów spełniających dodatkowe kryteria.

Wnioski w ramach obu konkursów można składać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego. Przesyłany jest on w formie elektronicznej w formacie pdf do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który organizuje Konkurs, za pomocą Platformy e-Usług Publicznych PeUP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Regulaminy konkursów dostępne są:

 • OZE i efektywność energetyczna – tutaj,
 • efektywność energetyczna oświetlenia – tutaj.

Szczegóły konkursów i wzory dokumentów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia