Słowniczek fotowoltaiczny

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze

 

A.

Amper [A] (ang. Ampere) – jednostka natężenia prądu [I], oznacza ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez powierzchnię w jednostce czasu. 1A≈6.241 × 1018 elektronów lub: 1A = 1 C (kulomb) /1 s (sekundę). Wartość natężenia prądu wyrażoną w amperach nazywamy amperażem (ang. Amperage)

Amperogodzina [Ah] (ang. Ampere-hour) – ilość energii elektrycznej równa przepływowi prądu o wartości 1 A w czasie 1 godziny. Jest miarą pojemności m.in. akumulatorów elektrycznych, określa ich zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.

Ah = natężenie prądu  [A] * czas [h]

AC (ang. Alternating current) - prąd zmienny – prąd elektryczny, którego natężenie jest zmienne w czasie. Wyróżniamy tu prąd okresowo zmienny (tętniący, przemienny) i nieokresowy. Skrót AC stosowany jest najczęściej do określenia prądu naprzemiennego (zob. przemienny prąd)

Akumulator elektryczny (ang. Rechargeable battery) – rodzaj odwracalnego ogniwa galwanicznego, służy do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej. Podstawowym parametrem akumulatora jest pojemność. Jest to zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego, wyrażana w amperogodzinach [Ah] i np. kulombach [C]. 1 Ah = 3600 C

AM (ang. air mass) – masa optyczna atmosfery - Jest wskaźnikiem długości drogi, jaką pokonuje wiązka promieniowania słonecznego bezpośredniego przez atmosferę, by dotrzeć do powierzchni ziemi. Np. masa optyczna atmosfery na poziomie morza przy bezchmurnym niebie, kiedy Słońce znajduje się w zenicie i ciśnienie atmosferyczne wynosi P=1,013*105 Pa AM jest równa 1 (AM1). Przy prostopadłym do Ziemi ustawieniu Słońca światło słoneczne przechodzi przez optyczną masę atmosfery (AM – air mass) tylko raz – M1. W innych przypadkach, droga promieniowania słonecznego przez atmosferę jest dłuższa. Gdy słońce znajduje się pod kątem 30° nad horyzontem, wartość optycznej masy atmosfery wynosi AM2 i wskazuje, że droga światła słonecznego przez atmosferę jest dwa razy dłuższa niż przy AM1. (Zob. też promieniowanie, promieniowanie rozproszone)

Arsenek galu GaAs (ang. Gallium arsenide) – nieorganiczny związek chemiczny galu i arsenu, półprzewodnik wykorzystywany w fotowoltaice, wykazuje większą od krzemu odporność na działanie promieniowania elektromagnetycznego i lepsze dopasowanie czułości do widma promieniowania słonecznego. Ogniwa z GaAs mają największe sprawności, lecz także najwyższy koszt. Znajdują one zastosowanie w przemyśle kosmicznym.

Amorficzny krzem (a-Si) (ang. Amorphous silicon) - to niekrystaliczny alotrop pozyskiwany z krzemu, tzw. krzem w fazie amorficznej, czyli nieuporządkowanej. Jest szeroko rozpowszechniony w produkcji ogniw fotowoltaicznych, wyświetlaczy LCD, OLED. Cena ogniw wykonanych z amorficznego krzemu jest niższa dzięki zastosowaniu prostszych technologii niż przy krzemie mono i polikrystalicznym. Sprawność i trwałość ogniw z krzemu amorficznego są niższe, choć zdolności absorpcyjne większe. Żywotność krzemu w postaci bezpostaciowej jest ponad dwukrotnie niższa od krzemu monokrystalicznego i wynosi ok. 10 lat. Technologia nanoszenia cienkich warstw krzemu amorficznego umożliwia produkcję elastycznych ogniw cienkowarstwowych, co zwiększa zakres różnorodności zastosowań fotowoltaiki.

Absorpcja (ang. Absorption) – pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do stanu wzbudzonego.

Amperomierz (ang. Ammeter) – instrument pomiarowy do badania natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu działania prądu stosuje się różną skalę jednostek urządzenia – np. miliamperomierz.

Azymut (ang. Azimuth) – w fotowoltaice – południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu na sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni panelu PV od kierunku południowego.

Autonomiczny system PV (ang. Autonomous system PV) – mamy z nią do czynienia, gdy instalacja PV w pełni zaspokaja zapotrzebowanie gospodarstw domowego na prąd. Energia wyprodukowana przez instalację jest magazynowana w akumulatorach skąd może być wykorzystana w każdym momencie doby. W systemie autonomicznym konieczna jest obecność regulatora ładowania, w celu zapobiegnięcia zniszczeniu akumulatora przez całkowite wyładowanie lub przeładowanie. W przypadku instalacji bez akumulatorów, brak oświetlenia paneli oznacza zanik energii elektrycznej.

Autonomiczny system PV z podłączeniem do sieci (ang. Autonomous system PV with grid connection) – gospodarstwo domowe zasilane jest z fotowoltaiki, jednak przyłączenie do lokalnej sieci energetycznej umożliwia korzystanie z niej w przypadku braku bądź niskiego uzysku energetycznego z instalacji PV.

Anoda (ang. Anode) – Element budowy akumulatora. Podczas pracy akumulatora ma znak ujemny, podczas ładowania dodatni. Na niej zachodzi proces utleniania.
B.

Bateria słoneczna (ang. Solar array) – zob. panel fotowoltaiczny

BIPV (ang. Buidling-Integrated Photovoltaics) – integracja ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków

Bilans energetyczny (ang. Energy balance) – jest to analiza przepływu energii zachodzącego podczas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.  Na bilans energetyczny składają się zapotrzebowanie energetyczne i efekt energetyczny.

Bocznikujące diody (ang. Bypass diode) – element półprzewodnikowy stosowany w panelach fotowoltaicznych. Zabezpieczają one przed przepływem prądu zwrotnego przez niesprawne ogniwa fotowoltaiczne, przeprowadzając prąd wokół nich.

Bezpośrednie promieniowanie (ang. Direct radiation) - część energii promieniowania słonecznego docierającego przez atmosferę do powierzchni ziemskiej bezpośrednio od Słońca. Ma postać promieni równoległych, nierozproszonych na żadnej przeszkodzie.

Blokujące diody (ang. blocking diode) – tak jak diody bocznikujące są elementem zabezpieczającym panel fotowoltaiczny przed wpływem prądu zwrotnego. Ich działanie polega na zatrzymaniu przepływu prądu przez niesprawne ogniwo.
C.

Chalkopiryty CuFeS2 (ang. Chalcopyrite) – są to minerały z grupy siarczków, w fotowoltaice wykorzystywane jako półprzewodniki w ogniwach cienkowarstwowych. Najczęściej stosowany jest diselenek miedziowo indowy. Ogniwa wykorzystujące chalkopiryty wykazują w warunkach laboratoryjnych sprawności rzędu 18%, jednak technologia ich wytwarzania jest stosunkowo droga.

Czysta energia (ang. Clean Energy), energia odnawialna – Energia powstała przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Charakterystyka prądowo-napięciowa (ang. voltage-current characteristic) - wykres przedstawiający zależność pomiędzy natężeniem prądu a napięciem w panelu fotowoltaicznym, od punktu bez obciążenia do maksymalnego napięcia. Krzywa wykresu obrazuje wydajność baterii słonecznej.

Całkowite promieniowanie (ang. total radiation) – jest to suma całkowitej ilości światła pochodzącego ze słońca dochodzącego do powierzchni ziemi - zestawienie wartości promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego.

Cienkowarstwowe ogniwa (ang. Thin-film solar cells) – należą do ogniw drugiej generacji, wykonane są poprzez nanoszenie cienkich warstw krzemu amorficznego na szklane płytki. Stanowią one obiecującą alternatywę dla ogniw I generacji. Dają możliwość umieszczania na rozmaitych obiektach, również na elastycznych. Obecnie efektywność produkcji energii jest niższa niż przy zwykłych ogniwach, jednakże niższe są również koszty produkcji.

CISG (ang. Copper indium gallium selenide) - materiał półprzewodnikowy zbudowany z miedzi, indu, galu i selenu. Jest to typ ogniw cienkowarstwowych charakteryzujących się wyższą efektywnością i trwałością. Należą one do ogniw II generacji.

Ciemny prąd (ang. dark current) – jest to prąd o niskiej wartości przepływający przez urządzenia światłoczułe, w czasie braku dostępu światła.
D.

Diody obejściowe (ang. Bypass Diode) – zobacz bocznikujące diody

Diody blokujące (ang. Blocking Diode) – działają tak samo jak diody obejściowe (bocznikujące). Różnią się położeniem w instalacji fotowoltaicznej.

DC (ang. Direct current) – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością kierunku i natężenia przepływu prądu. Przy zasilaniu prądem stałym chwilowa wartość mocy jest stała, co jest konieczne dla układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów, oraz dla półprzewodnikowych układów elektronicznych.

DSSC (ang. Dye-sensitized solar cell) – innowacyjna technologia w ogniwach fotowoltaicznych III generacji oparta na zjawisku konwersji fotochemicznej. Analogicznie do zjawiska fotosyntezy zachodzącej w roślinach, w ogniwach DSSC odpowiednikiem chlorofilu są barwniki syntetyczne, natomiast samo ogniwo zbudowane jest z nanostruktury TiO2. Pomiędzy barwnikiem a powierzchnią przewodzącą znajduje się elektrolit na bazie jodku. Ogniwa DSSC jak wszystkie ogniwa III generacji należą do urządzeń o niskiej sprawności.
E.

Efekt fotowoltaiczny (ang. Photovoltaic effect) – jest to proces zachodzący w ogniwach fotowoltaicznych, polega na uwalnianiu elektronów walencyjnych z wiązań atomowych w materiałach półprzewodnikowych. Oswobodzone elektrony pozostają wewnątrz materiału i poruszają się w nim swobodnie. Miejsce po uwolnionym elektronie może zająć elektron z wiązania sąsiedniego. „Dziura” po uwolnionym elektronie przenosi się do wiązania sąsiedniego. Ruch elektronów i miejsc po elektronach w materiale półprzewodnikowym powoduje przewodzenie prądu.

Efektywność (ang. Efficient) – jest to stosunek energii (mocy) wyjściowej do energii (mocy) wejściowej panelu fotowoltaicznego. Wyrażana jest ona w procentach.

Energetyka słoneczna (ang. Solar energy) – dział energetyki zajmujący się pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego. Energię słonecznej można wykorzystywać na trzy sposoby – poprzez konwersję fototowoltaiczną (panele fotowoltaiczne), fototermiczną (kolektory słoneczne), oraz fotochemiczną (fotosynteza).

F.

Farma fotowoltaiczna (ang. Photovoltaic farm, PV farm) – naziemna bądź dachowa instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy

Fotowoltaika (ang. Photovoltaic, PV) – dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystani zjawiska (efektu) fotowoltaicznego.

Fotoogniwo (ang. Solar cell, photovoltaic cell) – element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja fotowoltaiczna. Ogniwo jest podstawową jednostką budowy panelu fotowoltaicznego.

Foton (ang. Photon) - jest to cząstka elementarna nieposiadająca ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego. Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych.

Fotoemisja (ang. Photoelectric effect) – emisja fotoelektronowa - jest to zjawisko emitowania elektronów przez obiekty, w wyniku oświetlania ich światłem, którego energia jest wyższa niż energia wzbudzenia

Falownik (ang. Inverter) – przekształtnik prądu stałego na prąd zmienny (DC -> AC). W instalacjach fotowoltaicznych przekształca prąd stały powstały w bateriach słonecznych i dostosowuje go do odbiorników i sieci elektrycznej. Falownik obok paneli jest drugim najistotniejszym elementem instalacji PV.
G.

Generacja energii elektrycznej (ang. Generation of electricity) – wytwarzanie energii elektrycznej

Gęstość strumienia energii (ang.) – zob. natężenie promieniowania słonecznego, stała słoneczna

Generacje ogniw (ang. Solar cells generation) – systematyka wprowadzona w celu podziału ogniw fotowoltaicznych w zależności od technologii i materiału ich  wykonania. Wyróżniamy 3 generacje, o uproszczonej charakterystyce:
H.

Hybrydowe systemy (ang.) – systemy produkujące energię elektryczną bądź cieplną, przy użyciu więcej niż jednego źródła energii. W przypadku fotowoltaiki są kombinacją panelu fotowoltaicznego i innego systemu wytwarzania energii (np. generatora spalinowego, turbiny wiatrowej, kolektora słonecznego itp.)

Heterozłączowe ogniwo (ang. Heterojunction cell) – typ złącza w półprzewodniku, mamy z nim do czynienia, gdy przewodzenie p – n występuje na styku dwóch materiałów o różnym typie przewodnictwa.

Homozłączowe ogniwo (ang. Homojunction cell) - typ złącza w półprzewodniku, mamy z nim do czynienia, gdy przewodzenie p – n następuje w obrębie jednego materiału.

Helioelektrownia – elektrownia słoneczna
I.

Inwerter (ang. Inverter) – przetwornica/przetwornik/falownik – element budowy instalacji fotowoltaicznej, urządzenie służące do zamiany prądu stałego na prąd zmienny. Zob. falownik.

ISC (ang. Short circuit current) – prąd zwarciowy – wartość natężenia prądu w ogniwie fotowoltaicznym, w chwili maksymalnego obciążenia.
J.

[J] – dżul (ang. Joule) – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI równa 1/3600 kWh (kilowatogodzin). 1J to praca wykonana przez siłę o wartości 1N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły.

Jałowe napięcie (ang. Open circuit voltage) – napięcie prądu w panelu fotowoltaicznym w momencie niepodłączenia do żadnego obciążenia.
K.

Katoda (ang. Cathode) – element budowy urządzenia elektrycznego, przez który wypływa prąd elektryczny. Katoda zawsze występuje w parze z elektrodą ujemną – anodą, przez którą prąd wpływa.

Konwerter (ang. Converter) – jest to urządzenie elektryczne służące do przemiany prądu zmiennego w prąd stały.

Krzem (ang. Silicon) – pierwiastek chemiczny o wzorze Si, główny materiał budulcowy ogniw fotowoltaicznych.  Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne należą do ogniw I generacji i charakteryzują się najwyższymi osiąganymi sprawnościami. Problemem jest jednak cena owych ogniw. Krzem do celów fotowoltaicznych musi być w 99,9% w czystej postaci. Najefektywniejsze jest wykorzystanie ogniw z krzemu monokrystalicznego. Występują także tańsze i mniej trwałe odmiany ogniw krzemowych i są to: polikrystaliczne i amorficzne (bezpostaciowe).

Krzywa mocy (ang. Power curve) – jest to wykres zależności natężenia prądu od napięcia w panelu fotowoltaicznym. Analiza krzywej mocy służy np. odnalezieniu punktu maksymalnej mocy.

Konwersja fotowoltaiczna (ang. Photovoltaic conversion) – bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną zachodząca w ogniwie fotowoltaicznym.

Kąt pochylenia (ang. Tilt angle) – kąt nachylenia panelu słonecznego względem słońca mierzony od poziomu. Nachylenie panelu wpływa na efektywność wytwarzania energii elektrycznej i powinna być dostosowana do kąta, pod jakim padają promienie słoneczne. W ciągu roku, gdy słońce znajduje się na różnych wysokościach, odpowiedni kąt nachylenia waha się od 30° d0 60°. Optymalnym całorocznym ustawieniem paneli na obszarze Polski jest kąt 40°.

Kąt padania (ang. Angle of Incidence) - Jest to kąt, przy którym promienie słoneczne padające na powierzchnię panelu są do niego prostopadłe. Kąt padania wynosi 0°, gdy powierzchnia panelu skierowana jest bezpośrednio w stronę Słońca. Kąt padania jest równy 90°, gdy oświetlana powierzchnia jest równoległa do promieni słonecznych.
M.

Moduł (ang. Module) - Integralne, hermetycznie zamknięte urządzenie, składające się z ogniw fotowoltaicznych, zdolne do wytwarzania prądu stałego pod wpływem promieniowania świetlnego.

Moc (ang. Power) - skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Podawana przez producenta nominalna moc modułu fotowoltaicznego oznacza moc zmierzoną w warunkach testowych (STC). Zależy ona od natężenia promieniowania słonecznego, wyrażana jest w jednostce W/m2.

Monokrystaliczny krzem (ang. Monokrystalline silicon) – materiał budulcowy podstawowego i jak dotąd najsprawniejszego typu ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa takie zbudowane są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Powstają poprzez cięcie bloku krzemu o odpowiedniej wielkości, na „plastry” grubości ok. 0,3 mm. Monokrystaliczny krzem powstaje poprzez roztopienie krzemu polikrystalicznego, a następnie w powolnym procesie krzepnięcia.

Masa optyczna atmosfery (AM) (ang. Air mass) - zob. AM

Megawat (ang. Megawatt) – zob. wat. Jednostka mocy systemu fotowoltaicznego. 1MW = 106W.

Moc zainstalowana (ang. Istalled capacity) – określa wartość potencjalnej wielkości energii elektrycznej możliwej do uzyskania przez instalację fotowoltaiczną (inaczej - moc dyspozycyjna zainstalowanych urządzeń).

N.

Napięcie elektryczne (ang. Voltage) – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Wartości charakterystyczne napięcia sieciowego w Polsce określa Norma  PN-IEC 60038 i wynoszą: 50Hz i 230V.

Natężenie promieniowania słonecznego (ang. Intensity of solar radiation), inaczej gęstość strumienia energii – jest to ilość energii cieplnej, jaką otrzymuje jednostka powierzchni ustawiona prostopadle do biegu promieni, w jednostce czasu. Oznaczamy ją symbolem I. Zob. też: Stała słoneczna.

Natężenie prądu - liczba ładunków przepływających z prędkością v, przez powierzchnię s (przekrój przewodnika). W układzie SI jednostką natężenia prądu jest amper [A] (zob. Amper).
O.
On-Grid system – system fotowoltaiczny przyłączony do lokalnej sieci energetycznej.

Odbite promieniowanie - to ta część promieniowania całkowitego, które dochodząc do powierzchni Ziemi jest odbijana ku górze.

Obejściowe diody – zob. bocznikujące diody

OZE -  Jest to skrótowe określenie na "odnawialne źródła energii", czyli takie, których użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich deficytu. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową, oraz energię wody zarówno powierzchniowej jak i głębinowej (rzeki, jeziora, cieki geotermalne itp.).

OPV (ang. Organic photovoltaic) – organiczne ogniwa fotowoltaiczne – ogniwa III generacji
P.

Prąd elektryczny (ang. Electric current) – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Przemienny prąd AC (ang. Alternating current) – jest jednym z rodzajów prądów zmiennych (zob. AC), charakteryzujący się okresowymi zmianami napięcia elektrycznego z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe prądu przyjmują wartości na przemian dodatnie i ujemne. Pożądanym jest by wartość średnia całookresowa wynosiła 0. Zakłócenia lub nieliniowość powodują powstanie przebiegu odkształconego. Urządzenia elektryczne codziennego użycia pracują z wykorzystaniem prądu zmiennego. (zob też: Napięcie elektryczne)

Polimery – z naprzemiennymi wiązaniami chemicznymi pojedynczymi i podwójnymi mają strukturę podobną do półprzewodnika (polimery przewodzące). Są bardzo tanie w produkcji, elastyczne. Sprawności rzędu 3 – 5 %.

Półprzewodnikowe związki (ang. semiconductor) – są to materiały o pasmowym charakterze budowy, w którym warstwy pasm przewodnictwa oddzielone są od siebie

Promieniowanie słońca (ang. solar radiation) – jest to strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych docierający ze Słońca do Ziemi główne źródło energii cieplnej docierającej do Ziemi ze Słońca

Pochłonięte promieniowanie (ang. ) - jest to różnica pomiędzy promieniowaniem całkowitym, a odbitym. Pochłanianie powoduje zmianę jakościową energii słonecznej, dzięki niemu jej część przekształca się w energię cieplną
PV (ang.Photovoltaic) – fotowoltika

PVT (ang. Photovoltaic thermal) – kolektory hybrydowe – połączenie paneli fotowoltaicznych z kolektorami słonecznymi

p-n złącze (ang. p–n junction) - jest to złącze dwóch półprzewodników o różnych typach przewodnictwa: p (positive) i n (negative). W obszarze n nośnikami są elektrony. Atomy domieszek pozostają unieruchomione w siatce krystalicznej. W obszarze p nośnikami są dziury o ładunku elektrycznym dodatnim. Atomy domieszek są tu akceptorami.

Przetwornik/przetwornica (ang.Inverter) –  zob. inwerter
R.

Rozproszone promieniowanie (ang. ) –  (zob. też AM) Promieniowanie rozproszone to takie w którym kierunek ruchu fotonów zmienił się z uporządkowanego na chaotyczny w wyniku zetknięcia z cząsteczkami atmosfery i zawartymi w niej aerozolami. Ten rodzaj promieniowania odgrywa bardzo istotną rolę, gdy niebo jest mocno zachmurzone i nie przepuszcza promieniowania bezpośredniego. Za jego pośrednictwem dociera wówczas do Ziemi światło słoneczne, choć tarcza Słońca pozostaje niewidoczna. to ta część promieni, która ulega odchyleniu (zmianie kierunku) w niejednorodnym optycznie środowisku, jakim jest  atmosfera.

Referencyjne promieniowanie (ang. ) – zob. rozproszone promieniowanie

Regulator ładowania (ang.) - to urządzenie stosowane między baterią słoneczną a akumulatorem. Regulatory są używane aby utrzymywać akumulator w pełni naładowany i nie dopuszczać do jego przeładowania a takze nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Zabezpieczają także przed tzw. prądem "ciemnym" pobieranym przez panel słoneczny przy braku oswietlenia, jeżeli panel nie został wyposażony w diodę blokującą. Regulatory mogą się różnić napięciem z jakim pracują oraz maksymalnym natężeniemprądu jaki może przez nie płynąć. Typowy regulator pracuje z napięciem 12 lub 24V. Zawansowane regulatory typu MPPT używają systemu śledzenia punktu maksymalnej mocy uzyskiwanej z panela, który automatycznie pozwala systemowi pracować przy napięciu, które daje maksymalną moc wyjściową.

Rodzaje regulatorów:

•    prosty 1-2 stopniowy – pracuje na zasadzie przetłaczania energii do akumulatora. Po osiągnięciu odpowiedniego napięcia, panel zostaje odłączony.

•    3 stopniowy PWM

•    MPPT (maximum power point tracking) - regulatory śledzące maksymalne napięcie. Ten typ regulatorów również pracuje w trybie PWM. Regulatory typu MPPT pozwalają na dostarczenie 10-30% więcej energii do akumulatora. Zazwyczaj są droższe od standardowych regulatorów PWM
S.
Solar (ang. Solar) - panel fotowoltaiczny

Słoneczne ogniwo (ang.Photovoltaic cell) - najmniejsza część płyty panelu fotowoltaicznego

STC – standard test conditions (ang. ) – standardowe warunki testowania

Stały prąd (ang. Direct current) – zobacz DC

Sinusoidalny prąd (ang. Sinusoidal current) – zob. przemienny prąd

Stała słoneczna (ang. Solar constant) – całkowita irradiacja słoneczna - jest to całkowite natężenie promieniowania słonecznego jakie dochodzi do górnej granicy atmosfery, podawane w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię ustawioną prostopadle do promieniowania w średniej odległości Ziemi od Słońca.

System PV z połączeniem do sieci energetycznej (ang. On-grid instalation) - Instalacja fotowoltaiczna, która nadwyżki wyprodukowanej energii (lub całą jej wartość) przesyła do lokalnej sieci energetycznej
T.

Telurek kadmu CdTe – technologia bardzo prosta. Pracuje w złączu z siarczkiem kadmu CdS, jednak z racji znaczącej szkodliwości (trujący) nie jest akceptowalny społecznie.

Temperatura otoczenia (ang. Ambient temperature) – temperatura na zewnątrz instalacji.
V.

Voc (ang. Open circuit voltage) – Napięcie obwodu otwartego/napięcie jałowe

W.

Wat (ang. watt) [W] – jest to główna jednostka czynnej mocy elektrycznej w układzie SI. Oznacza moc, dla której praca wykonana w czasie jednej sekundy równa jest jednemu dżulowi.

Wyspowy system (ang. Off-grid) – zob. autonomiczny system