Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.

W uruchamianym Programie Funduszu, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

WFOŚiGW w Katowicach informuje, że warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  • zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  • zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Programem objęte są oddane do użytkowania i ogrzewane budynki mieszkalne jednorodzinne, zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 m (niska emisja).

W zakresie wymiany źródeł ciepła, na opalane biomasą lub paliwem stałym, udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na:

  • kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
  • kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012

Spełnienie powyższych wymogów potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie.

Można również otrzymać dofinansowanie na zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wyłącznie takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1, potwierdzoną sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejskim znakiem jakości „Solar Keymark”.

Co więcej, dofinansowane będą również rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r, np. Docieplenie przegród budowlanych i wymiana okien oraz drzwi.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Fundusz informuje, że nie dofinansowuje zadań zrealizowanych przed dniem 01.01.2017 r, a realizację zadania należy zakończyć najpóźniej do dnia 31.05.2018 r.

Kwota dotacji, wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Inwestycja Maksymalna kwota dofinansowania [PLN]
Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem
automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy
wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-
5:2012
4 500
Kocioł gazowy 3 000
Kocioł olejowy 3 000
Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5
klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN
EN303-5:20125:2012
4 500
Kocioł elektryczny 2 500
Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do
sieci cieplnej
2 000
Powietrzna pompa ciepła 7 500
Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12 500
Budowa, modernizacja lub wymiana c.o. 5 000

 

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Co więcej, warto wiedzieć, że przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony Punk Konsultacyjny. Będzie on znajdował się w siedzibie funduszu w Katowicach, a czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Redakcja GLOBEnergia