A jak alarm smogowy.

W Polsce zostały przyjęte normy, które są dużo mniej wymagające niż w innych krajach Unii Europejskiej. Poziom dla pyłu zawieszonego PM 10 we Francji wynosi 80 μg/m3, a w naszym kraju jest to 300 μg/m3

B jak benzo(a)piren.

Wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia rakotwórczy i mutagenny węglowodór. W Polsce stężenie w okresie grzewczym przekraczanie jest nawet kilkusetkrotnie.

C jak car-sharing.

Jak sama nazwa wskazuje zakłada dzielenie się samochodem. System ten funkcjonuje już w ponad 600 miastach na świecie. Samochody są udostępniane za opłatą użytkownikom.

D jak dioksyny.

Związki, które działają mutagennie naruszając strukturę DNA, posiadają właściwości rakotwórcze i zaburzają działanie układu odpornościowego.

E jak efektywność energetyczna.

Zły stan techniczny budynków wpływa na większe emisje i pogarsza zjawisko smogu. Indywidualne ogrzewanie budynków odpowiada za ok. 40 % pyłu zawieszonego PM 10 znajdującego się w atmosferze oraz 78 % wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

F jak fotochemiczny.

Rodzaj smogu, który występuje w okresie letnim, kiedy temperatura oscyluje w granicach 25-35 °C oraz w okresie, kiedy nie ma wiatru. W takich warunkach dochodzi do reakcji pomiędzy węglowodorami i tlenkami azotu, a światłem.

G jak Główny Inspektor Środowiska.

Odpowiada między innymi za sprawowanie nadzoru nad sposobem oceny jakości powietrza przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, koordynuje te działania i ocenia jakość powietrza w skali kraju.

H jak hipertensja. Inaczej nadciśnienie tętnicze.

Zwiększenie stężenia PM w powietrzu o kilka mikrogramów na metr sześcienny może zwiększyć ryzyko wystąpienia hipertensji o 22%. Nadciśnienie może doprowadzić do powstania tętniaków, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek czy uszkodzenia wzroku.

I jak informacja.

Informację na temat aktualnego stanu środowiska możemy znaleźć na stronie www Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto, służą do tego również aplikacje na urządzenia mobilne: Jakość powietrza w Polsce (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), Zanieczyszczenie powietrza, Kanarek i Smok Smog.

J jak jakość powietrza.

W Polsce jakość powietrza jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Poziom zanieczyszczeń wielokrotnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia.

K jak kwaśne deszcze.

Opady atmosferyczne o pH kwaśnym niższym od normalnych opadów. Powstają w wyniku łączenia kropel z zanieczyszczeniami jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, czy chlorowodór.

L jak londyński.

Smog w skład którego wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej

M jak maski antysmogowe.

Zalecane jest aby zakładać je w dni o podwyższonych stężeniach pyłu zawieszonego, koniecznie te posiadające filtr HEPA, czyli chroniące przed najdrobniejszym pyłem PM2,5. Maseczka wyposażona dodatkowo w filtr węglowy chroni nas przed zanieczyszczeniami chemicznymi.

N jak niska emisja.

Emisja produktów spalania paliw stałych ciekłych i gazowych do atmosfery znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m, czy np. domów jednorodzinnych

O jak odpady.

Spalanie odpadów w kotłach przydomowych jest ciągle złym nawykiem Polaków. W przydomowych warunkach nigdy nie osiągniemy odpowiedniej temperatury, ciśnienia, czy nadmiaru powietrza.

P jak pompy ciepła.

Urządzenie stanowiące alternatywę do tradycyjnego ogrzewania, które przekazuje ciepło z dolnego źródła tj. powietrza atmosferycznego, gruntu do górnego tj. instalacji centralnego ogrzewania w budynkach lub zbiornika ciepłej wody użytkowej.

R jak rozporządzenie smogowe.

Określa alarmowe poziomy stężeń zanieczyszczeń dla obszaru całego województwa lub jego części oraz sposoby postępowania kiedy są przekroczone.

S jak smog.

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza i braku wiatru. Smog składa się głównie ze szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) zawierającego również rakotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i inne szkodliwe związki chemiczne.

T jak termomodernizacja.

W tym procesie można upatrywać się największych ograniczeń niskiej emisji, co spowodowane jest tym, że ogrzewanie budynków stanowi główną przyczynę niskiej emisji. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło powoduje mniejszą ilość spalanego paliwa, a co za tym idzie niższą emisję.

U jak Ustawa antysmogowa.

Ustawa sama w sobie niczego nie nakazuje ani nie zakazuje. Ona daje samorządom możliwość, by w razie potrzeby decydowały czym i w czym ich mieszkańcy mogą palić. Nie znaczy to, że każdy samorząd od razu lub w ogóle się tą sprawą zajmie. Są takie miejscowości, gdzie jakość powietrza jest kwestią palącą, i to nie tyle płuca, co portfele mieszkańców

W jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Organ ten odpowiada za monitoring oraz wykonanie okresowej oceny jakości powietrza na poziomie województwa, w wyznaczonych strefach.

Z jak zdrowie.

Prowadzone badania wykazały, że zarówno krótkoterminowa jak i długoterminowa ekspozycja na zanieczyszczenia pyłowe i gazowe występujące w powietrzu ma istotny wpływ na długość i jakość życia oraz na zapadalność na choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, nowotwory, przebieg ciąży i prawidłowy rozwój dzieci.

Redakcja GLOBEnergia